1414. 21. marts.


Jens Nielsen af Torup (Ulfstand) testamenterer gods til Skt. Peders kirke i Malmø og sognekirkerne i Räng, Fuglie og Bara. Tillige skal hvert kloster i Skåne have en mark.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Johannis Nilsons de Thordorp uthgifne testementz breef på åthskilliga saker i bland hvilka han donerar och gifver sancti Päders kyrckia i Malmöe der han har uthwaldt sin lägerstad een 1/2 gård liggiandes i Gråbrödra strätæ. Item till domkyrckian i Lund een gård[1] liggiandes i Ræng sogn och[2] räntandes åhrligen 18 grossos. Item hvart closter i Skåne 1 marckam. Item till Fugliæ Kyrckia een gård i Østra Kaltorp räntandes unum solidum grot. Item till Baræ kyrkia unam vaccam etc. Datum ipso die beati Benedicti abbatis som är den 21 martii 1414.

b) Jöns Nilssons af Tordorp åth dito kyrckia gifne testement på een gård i Rængsochn. Datum 1414.

c) Johan Nilssons af Tordorp testements breef lydande sig hafwa gifwet till Lunde domkyrckia een gård i Rænge gifver 18 grot i landgille hwilket bref dateras 1414 med 5 sigiller.

d) Jahan Nilssons af Tordorp testementzbref gifwet Lunde capitel eller dombkyrckian angaende een gård liggiandes i Rängsochn gifwer 18 grot i landgille. Datum 1414 med 5 sigiller.

1. een gård] o. l., reg.. 2. och] o. l., reg..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.