1415. 21. juli . Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern tager kapitlet i Haderslev og alt dets gods under sin beskyttelse og under kapitlet frihed for alt dets gods.

Tekst

Privilegium Erici Regis Dacie . ♦

Wii Erik meth gudhs nadhe Danmarks Swerighes Norges Wendes oc Godes Koningh oc Hertugh i Pomern helse alle the som thettæ breff see eller høre, kærlige meth gudh oc wor nadhe, ♦ Oc kungøre, at foræ troscap oc thiænistæ, som thesse breffwisere, Cantor, Canikærnæ oc thet gantzæ Capittel aff Hadhersløff oss, Riighet oc ware effterkommæ her effter trolicæ gøre skule, tha haue wii taghet them, there gotz oc wordhnede i wor sonnerlicæ wæærn friidh oc heyn sonnerlicæ at wærnæ oc beskermæ, ♦ Oc vnne wii them oc wor fruwæ Kirke i then samme stat alle the wordhnede, byer oc gotz, som thii haue haffd oc besiddet haue till thenne tiidh oc the som the nw i wære haue frii oc qwiit, swo at the skule them brughe oc meth alle Konggæ ræt, ♦ Forbydhende[1] alle wore fogheder æmbitzmæn oc alle the som fore wor skyldh gøre oc ladhe wille, beskattinge og beswarelse, vdboth allene vnnentaghet, hvat som Riigens nøedh vppa liggendhe ær . ♦

Datum Flensborch Anno Domini M . CCCC quinto decimo, in profesto beate Marie Magdalene, nostro sub secreto presentibus apposito impendenti . ♦

1. Forbydhende] Forbudhen, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.