1416. 5. maj.


Kristine Bosdatter, enke efter hr. Evert Moltke af Veksø, pantsætter sine døtres gård i Atterup (Bavelse sogn, Tybjerg herred) til sin svoger, hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, for en gæld på tretten lødige mark. Med de tretten lødige mark har hun på sine døtres vegne betalt sin svoger Knud Andersen af Svanholm.

Tekst efter A.

Tekst

Thet scal alle mæn wederlicht wære nærwærende oc komesculende at jæk Cristinæ Bodotter her [Æu]ert Møltikks aff Wixsiø æfterleue kennis mech meth thettæ mit opne breff skuldugh atwære oc sennerligæ tilbunden een wælboren man herræ Anders Jeyæpsøn Lunge r[i]ddere min kære swager j trætten lødig march i gode penningæ oc geue som i Siæland geue oc g[en]gæ ære

Hwilke trætten lødig march jæk galt min kære swager Knut Andersøn af Swaneholm po[ne] mine dø[tt]ers wegne som [ære] [Ber]itte Æuertzdotter oc Marine Æuertzdotter for hwilke trætten lødig [march] jæk sæder then forde herræ Anders Jeyæpssøn til pant oc f[or]waringh the forde mine d[ø]tters gotz Berittes oc Marines hwilket s[om] ligger j Attorp oc skiilder orligæ fem pund korn til landgilde meth alle thet gotzes tilligge ænkten[1] vnden tagit ♦

Meth so dont skel at forde herræ Anders Jeyæpsøn scal jnløse aff [Je]ns Gyrstinge een g[ardh] liggende i Attørp for xx lødigh march hwilken gardh som orligæ skiilder fem pund korn oc thet oc til lakt at [n]ar forde herræ Anders Jeyæpsøn fanger then forde gardh i Att[ø]rp inløst hwilken gardh mine dotter Marine til skiifte kom æfter hennis fa[t]her her Æuert Møltike ♦

Tha scal forde her Anders Jeyæpsøn haue then gardh til eet brugelikt pant sa wæl fore the tretten lødigh march som fore the twyæ oc skal bruke oc haue thet gotz j alle made som thet breff oc brefues articulæ jnne holde som forde herræ Anders jnløser aff Jens Gyrstinge so længe til thes then forde gardh wedh mech æller mine døtter Beritte oc Marine æller oc wore arwingæ aff then forde herræ Anders æller hans arwingæ foræ tretten oc twiæ lødigh march lagligæ opløses ♦

Ydermere scal forde herræ Anders orligæ opbære fruct oc landgilde aff then forde gardh oc [inkte] aff slo i howet penningenæ ♦ Oc tilbinder jæk mech oc mine arwingæ atfrij oc athemlæ forde herræ Anders then forde g[a]rdh meth alle hans tilliggæ ænkte vnden <tagit>[2] nar han fanger hanom jnløs[t] aff forde Jens Gyrstinggæ for vden hwers mans jgen sielsæ som ther oppo kan tale meth rættæ æfter lanslogh ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Olaui Bosøn presbiteri Hartwici Tralow Magni Gøye et Olaui Longe armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdo xvjo feria tercia proxima post festum invencionis sancte crucis ♦

1. ænkten] vel fejl for ænkte . 2. <tagit>] mangler, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.