1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Sven Jönsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Sven Jönssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudhs nathe Danmarcs Sweriges Norges Wendes oc Godes konung . oc hertugh j Pomeren helsæ alle the som thette breff høre æller see kerlicæ meth gudh oc wor nathæ oc kungøre . wy at for tro thiænistæ som thenne breffuisere oss ælschelich Swen Jenssøn righene oc oss her til giørt hauer . oc oss oc wore kære husfrwæ drotning Philippe etc. oc wor fatherbrodhers hertugh . Buggisslaffs æchte søn vm wy jcke sælffue barn æpter oss lathe / æn her æpter trolicæ gøre schaall bothe innen lands oc vden landz / ee hwar wy hanom haue wele / swo lenge han leuer ♦

Tha haue wy vnt oc giffuet hanom oc hans æchte affkomme til ewich tiidh friiheth oc frælssæ vppa hans fætherne oc hans møtherne oc vm han nogit gotz køpt hauer som frælssæ war til foren / meth swo dant schæll . at han oc hans æchte affkomme schule jcke affhende æller sæliæ fran kronen thet gots swo at kronen oc konungxdømit myster syn thiænistæ ther aff . ♦ Oc schall . han oc hans æchte affkomme ænkte bonde gotz købe æller erffue vnder sich swo at kronen oc koningxdømit myster sin skat oc langdgilde[1] ther aff oc andre retzell . ♦

Thy forbywde wy alle wore foghede oc æmbitzmæn oc alle andre forde Swen Jensson her wdj athindre vnder wor wrethæ oc konunglich hæffnd ♦

Datum Flensborgis anno domini millesimo quadringentesimo sedecimo die beati Egidii abbatis nostro sub secreto presentibus appenso ♦

1. langdgilde] vel fejl for landgilde .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.