1416..


Pridbor Rotermund skænker johanniterkommenden i Maschenholz (Rügen) en ager og buskads, som ligger ved kirkegården sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergemendtz gaffue breff huor vdj Prebiørn Rottermund , giffuer S. Johannes orden vdj Maschenholdt denn agger och busch som ligger wed kircke gaarden der sammestedtz ♦

Daterit 1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.