1417. 27. juni. Skemminge


Kong Erik 7. af Pommern tillader Skemminge kloster (nu: Maribo kloster) at anvende den kongelige gårdsret over dets fæstebønder og tyende samt giver klostret toldfrihed og fri udførsel i alle sine riger vedrørende alle varer til abbedissens og konventets daglige behov og klostrets opførelse.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks Swerigis Norgis Wendis oc Godis koning oc hertugh i Pomeren. helsæ alle mæn som thette breff see eller høre kerlicæ meth gudh oc wor nathe. oc kungøre at wy aff serdelis gwnst oc nathe have wnt oss ælschelichæ abbatissen oc alt convent i Schemminge closter at there æmbitzmen mwghe rætte i closters gardhæ effter wor gardzræt[a] over there eghen hion oc thienere, oc wnnæ wy framdelis forde abbatisse oc convent i Schemmingæ at there gotz som the behøffve till there eghen kost oc spising i there closter, oc till there clæther oc closters bygning scall ware tolfrii alle weghne i wore riighe oc hwar the thet helst wtføre lade ♦

Thy forbyuthe wy alle wore foghede oc embitzmen borghemæstere, radhmæn, borghere oc tollere oc alle andre ee hwa the helst ære forde abbatisse eller convent eller there thienere eller budh her a mod at hindre æller i noger made at wforrætte vnder wor wrethe[1] oc koninglicæ heffnd. ♦

Datum Schemminge anno domini m. cd.xvii. dominica infra octavam nativitatis beati Johannis Baptiste, nostro sub secreto presentibus apposito in pendenti. ♦

1. wrethe] Enten først skrevet wrethe men efterfølgende rettet til wræthe eller omvendt, Aa.
a. wor gardzræt] [Senest 1417. 27. juni]. Erik af Pommerns gårdsret, trykt Den danske Rigslovgivning 1397-1513 nr. 3 27-52.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.