1418. 1. maj.


Elav Jensen giver hr. Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrup) og arvingerne efter hr. Elav Elavsen (Bild) afkald for alle sager og breve, som var imellem dem, med undtagelse af de breve, der vedrører Hvinningdal, en gård i Røgen og Kraruplund.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et breff att Elloff Jenssen giffuer Las Huas ridder affkald / och her Elloff Elloffssens arffuinge fore alle sager och breffue som thennum emellum wor / vden the breffue paa Hunningdal och en gaard j Røgen och Kraatorp / ♦

Datum mcdxviij die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.