1418. 22. oktober.


Mogens Andersen af Nees, væbner, skøder en gård i Sejerslev til Dueholm Kloster til gengæld for afholdelse af en ugentlig sjælemesse for Villum Nielsen.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle the gode men som thette breff see horæ eller læse helser jegh Magnes Anderssøn aff Nees som wæpnær ær meth gut ewindeligh ♦

Thæt skall alle mænd wytherlickt wære so wæl the ther komme skall som the ther nw til ære at iegh skøther til ewærdeligh tijd een[1] gard i Seyersløff boor a nw een man hether Matis giwer til skyld hwert aar thre pund korn[2] och staar meth thre pund korn til holz korn meth eth øgh til sancti Johannis kloster Dwholm wyd[3] Nykiøbingh meth alle then for saffd gardes tilleggelsæ agher ængh fægangh wot och thyffrt enthet wntaghen alle wegnæ til marck[4] mode / meth so dan mathe at commender och brøder i thet samme sted schulle lade seyæ i gutz ære een mæsse i hwar wghe til ewerdeligh tijd i then forskrewen Dwholm kloster for een god mantz seel Willom Nielsøn hwes seel gut hawe ♦

Och tilbinder jegh megh och mynæ arwingæ frij och frælsæ then forskrewen sancti Johannis kloster then forsaffd gard meth alle synæ forskrewen tilleggelsæ for alle mæntz a delæ ♦

Giffuet [5] ær thette breff aar æffter gutz byrd mcdxviii pa sancti Severini afftin wndær meth incegel och fleræ gode mæntz til windesbyrd som ær her Niels Petherssens prest i Frøsløff Magnes Pethersøns och Boo Thorchilsøns wapner ære ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 2. korn] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 3. wyd] Et i rettet til w, Aa. 4. marck] Herefter slettet skiel, Aa. 5. Giffuet ] Herefter slettet æffter , Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.