1418..


Niels (Ingemarsen) Grubbe og Oluf (Ingemarsen) Grubbe erklærer at have gods i Tjebberup, Ørslev og Olstrup i forlening på livstid af Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde. Efter deres død skal godset vende tilbage til biskoppen.

Tekst efter reg.

Tekst

Nils Grubbe och Oluff Grubbe breff, huor vdj the bekiender thennom att haffue aff bisp Jenns j Roskilde, vdj forleening theris liffs tiid, nogitt gotz j Dibberup, Ørsleff och Olstrup, huilchitt effther theris død egienn schall komme till bispen : ♦

1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.