1419. 5. februar.


Peter Saxtorp i Halmstad, væbner, mageskifter to gårde i Värmö, Billeberga sogn, Rönnebergs herred, og en gård i Håkantorp, Västra Karaby sogn, Harjagers herred, til domkapitlet i Lund mod tre gårde i Halmstad, Luggude herred.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff høre eller see . heelser iach Pether Saxtorp i Halmstathe a wapn . kerlige meth guth . kungørendes ath iach aff berad hwgh effter weeners radh och samtycke for beelæghelicheed skyld . pa bodhe sidher . haffwer meth heedherlicht capittel i Lund . gioort eet weenlickt och skellicht skiffte . om thette goots som hær æffter screffweth staar . ♦ Swa . ath forde capittel skal haffwe aff meech two gardhe i Wærmæ i Billeberghe sogn i Rønnebergheherret liggendes ♦ Pa then første boor Niss Westessøn och giffwer een øre korn . ♦ Pa then andre boor Per Nielssøn och giffwer two ørtigh koorn[1] . ♦ Och een gardh i Hakenthorp i Karlæby sogn Hardhagrisherret pa hwilken boor Arild . och giffwer tw pund korn . ♦ For thette gots som hær effter screffweth stander . ♦ Swosom ære iii gardhe i forde Halmstadhe . ther iach nw boor . i Ludgudeherret liggendes . ♦ Pa then første boor Mattis Iepsøn och giffwer iii pund korn . ♦ Pa then andre boor Trueth Petherssøn och giffwer ii ß g:[2] ♦ Pa then treedie boor Iess Nielssøn . och giffwer i scan:[3] march ♦

Och bekennes iach meech . thee forde iii gardhe i Wærme och Hakonethorp for thee iii gardhe i Halmstathe som for screffwet ær . meth ager æng . skow . marck . all teelliggelsse och all teelhøring . watt och thiwrtt . enkte vndertaghet e hwath thet hælst næffnis kan pa Lunde landz tingh ath haffwe skøtt och affhændh forde Lunde capittel teel ewinnelich æyæ . ♦

Och teelbinder iach meech och mine arffwinge meth thette breff . thee forscreffne iii gærde i Wærme och Hakonthorp . forde heedherlighe capittel . ath frii . hemle . och ordgranne ath gøre for hwær mans hinder och teeltal . ♦

Och om thet swo skeer om thee iii gardhe eller nogher aff them . wordhe forde heedherlicht capittel meth rætt landzrætt affwnnen eeller fradeelthe . tha skal iach eller mine arffwinge thet forde capittel eller therres effterkommere . swo meeghet och swo gott gotz teel ræntæ och landgildhe som thet goots ær som affwnneth woordher . anner stadz i geen giffwe och weedherlægge . ♦

Theesse forscreffne artikel . lower iach weedher min goodhe troo . och teelbinder iach meech och mine arffwinge . stadelighe faste och vgeenkallende forudhen alle hiælpærædhe ath holdhe . ♦

Teel ydermeere weesse och forwaringh ær meeth inceigle meth heedherlige och wælburdige menz inceigle . swosom ære . her Ieepp abbeth i Hælgenekirke hoos Lund . hær Hanes Laxman dæghen i Lund . Knuth Saxtorp min broodher . Pether Hagenssøn aff Syrekøpinge a wapn . och Ærnest Budde burgemestere i Lund . hængde for thette breff . som giffweth ær i Lund . vnder wor herres fødelssis aar . mcdxix . pone sancte Agathe dagh . som jomfrw och martir ær ♦

1. koorn] rettet fra korn i ms. 2. ß g:] forkortelse for skilling grot. 3. scan:] forkortelse for scanske.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.