1419. 9. juli.


Hr. Bonde (Jensen) Due, ridder, erklærer at skylde hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, 400 engelske nobler, for hvilke han pantsætter ham et større antal gårde. Indtægten af pantet skal ikke modregnes i pantesummen. Indløsningsdagen skal være Vor Frue dag før mikkelsdag, og det år godset indløses, skal landgilden følge godset. Når Bonde Due indløser godset, skal han erstatte Anders Jakobsen Lunge pantet med en sjettedel af alt det gods, som hr. Fikke (Eberhardsen) Moltke af Skafterup ejede, både i det pågældende gods og i alt andet gods på Sjælland.

Tekst efter Aa.

Tekst

Thet skal alle men viterligt være nerwærende oc kommeskullendæ at iech Bonde Duæ ridder kennes megh meth thette mit opne breff skildiigh atwære oc sænnelige tiilbunden aff ret geld en velboren man her Anders Ieipsøn Lunge ridder i Egedæ iiiic gode fuluectige ængelske nobæle ♦

Fore huilke iiiic nobæle sæder iech then forscreffne her Anders Ieipsøn tiil pant minæ gotz som her effter screffne stande ♦ Først Skafftorpe gard meth all Skaftrope by oc alle thøres tiilligelsæ ♦ Item en gard i Bisorp som Mattes Brims i boor oc giffuer iij skilling grot tiil skild ♦ Item i Nyorp en gard som Per Swensøn i boor giffuer ij skilling grot tiil landgilde ♦ Item ibidem en gard Hemmingh Ienssøn i boor giffuer xxxij grot ♦ Item ibidem en gard Niels Ienssøn i bor giffuer xv grot ♦ Item ibidem en gard Per Skact i bor giffuer i skilling grot ♦ Item ibidem en gard Hildring i bor giffuer i skilling grot ♦ Item ibidem en gard Henrich i bor giffuer i skilling grot ♦ Item ibidem kellebøderen giffuer i skilling grot ♦ Item i Høwe en gard Atzer i bor oc giffuer ij pund korn tiil landgilde ♦ Item i Fardorp[1] en gard Winter i bor oc giffuer iij pund korn tiil landgilde ♦ Item i Gimlinge i gard Bo Ionsøn i bor oc giffuer iij pund korn tiil landgilde ♦ Item Tord ibidem giffuer iij pund korn tiil landgilde ♦ Item Per Iensøn ibidem giffuer ɉ lødig marck tiil landgilde ♦ Item i Iellingge en gard Iep Nielsøn i bor oc giffuer iij pund tiil landgilde ♦ Item en gard i Lundby Iesse Ieipsøn i bor oc giffuer ɉ march argenti tiil landgilde ♦ Item i Tornemarke Per Olsøn meth sinæ gortzedæ oc giffuer ix pund korn tiil landgilde ♦ Item en gard ibidem Oluff Hiort i bor oc giffuer vj pund korn meth hans tiilliggelsæ ♦ Item en gard i Agørp skilder ɉ lødig march tiil landgildæ meth alle tessæ forne gotzes tiilliggelsæ ager engh skou march voet oc tiwrt enthet vndentaget

Oc skal forne her Anders opbære fruct oc landgilde aff tesse forne gotz oc encte afsla i høuet penningene swo lenge the orde loglige wed megh eller minæ arffuinge aff hannum eller hans arffuinge opløsde ♦ Oc løsninge daghen være vor frue dagh nest fore sancti Michels ♦ Oc e huat aer gotzet løsses tha skal landgildet følge gotzet ♦

Item nar iech eller mynæ arffuinge fonge tessæ forne gotz opløst tha skal iech eller mynæ arffuinge vtlegge forne her Anders Ieipsøn eller hans arffuinge en siætte dell i alle the gotz her Ficke Møltike aff Skaftrop ottæ bode i tessæ forne gotz oc alle andre gotz e huar the ligge i Siæland som forne her Ficke otte ♦

Oc tiilbinder iech megh oc mynæ arffuinge at frij oc hemble forne her Anders eller hans arffuinge alle tesse forne gotz meth alle theres tiilligge enthe vndentaget fore alle mentz igensielsæ som ther oppo tale kunnæ meth rette effter landz logh swo lenge the orde loglige vet megh eller mynæ arffuinge aff hannum eller hans arffuinge opløsde ♦

Tiil hues tings vitnesbird mit intzeglæ er hengt fore thette breff meth andræ gode mentz intzeglæ swo som ære her Iens Duæ ridders myn kære fathers her Bo Diwres ridder her Axel Anderssøn ridder oc her Niels Strangesøn ridders oc her Lyder Kabels ridders thet giffuet er aer effther gudz bird tusende firehundrede ponæ thet nyttendæ ottendæ dagh effter vor fruæ dagh visitacionis ♦

1. Fardorp] evt. Fordorp, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.