1419. 10. juli. København


Ture Stensson (Bielke) i Kråkerum, ridder, overlader Bonde Jakobsen (Thott) i Krageholm, på vegne af dennes hustru Cecilie Nielsdatter (Jernskæg), rettighederne til de godser, som Peter Sigvidsson (Ribbing) havde ejet. Disse omfatter Vapnö og Torup i Sønderhalland samt godser i Nørrehalland, Skåne og Västergötland, som var tilfaldet Ture Stensson og hans børn og hr. Jens (Eskilsen) Falks børn efter hr. Abraham Brodersens død. Rettighederne til Hovsgård og gods i Brödåkra, Ysby sogn, Halland, bliver ligeledes overdraget. Alle andre rettigheder, som var tilfaldet Bonde Jakobsen og Cecilie Nielsdatter efter Abraham Brodersens død, skal Ture Stensson og hans arvinger beholde.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff høræ elle see helsær jek Thure Stensson j Kragerom riddere ewinnelighæ meth war herre och kungør thet meth thettæ mit oppnæ breff at jek effter bægies ware weners och frenders radh <meth>[1] en kærligh sæmyæ oc wenligh hawer wnth och oppladet welboren man Bondæ Jecopssøn i K<r>ageholm pa hans hwsfrwes weghnæ frw Ceciliæ Nielssæ dather hwilken som han nw hawer oc vppæ hennes rettæ arwingæs weghnæ som her effter screweth star allæ godhs och rettichet som mik oc min børn och her Jenes Falks børn ere tillfallen efter her Abrams Brodherssøns døth hwas siel gudh hawe vtj the godhs som Pether Sewitsson atte swa som er Wappnøy i Søndræ Halland meth allæ sinæ tilligelsæ enkte wnden taghet och Thordorp meth allæ sinæ tilligellsæ oc vtj Nørræ Halland och vtj Skane oc i Kynd vtj Westra Gødland oc hwar thet helst annerstadh liger oc neffnes kan ♦

Item all rettichet som wi forescreffnæ hawe vtj Hoffs gardh och godhs j Halland hos Brødhager i Øsbysokn meth allæ sine tilligelsæ enkte wnden taket ee hwar thet ligher oc neffnes kan hwilket godhs i panth stander før hundredhe løthuugh mark ♦

Item til binder jek mech och minæ ærwinghæ at frij oc skødhæ førde Bonde Jecoppssøn vppa hans[2] hwsfrw weghne frw Cecilie Nielssæ dather och hennes rettes arwinghes wegnæ forscreffne godhs och rettichet for mik oc minæ arwingæ och før her Jenes Falks børn och thørres arwingæ til ewinneligh eye ♦

Item scule the nydæ oc hawæ thet panth efter thi som thørres oppnæ breff wtuiser som the hawæ vppa Brødagher ♦ Item scule the hawæ oc nydæ the femtan hundreth løthuugh mark som the hawæ pa thet panth i Ystadh ♦ Item the thusende løthuugh mark som Wedhbo stander fare til panth hwilket som er frw Cecilie Nielssæ dather<s> forde methgawæ ♦ Aff thøm scal Bonde Jecopssøn oc hans hwsfrwe frw Cecilie ford oc thørres arwingæ vpp bære halffæ penigæ oc panth som Wedhbo star føre oc jek Thure Stensson riddere forde scal och minæ arwinghæ sculæ vpp bere then andre helfften aff the førscreffne pænighe oc panth j Wedhbo ♦

Item ther meth scal jek forde Thure Stensson och minæ arwingæ hawe oc behalde all anner rettichet som forde Bonde Jecoppssøn och frw Ceciliæ til war fallen efter her Abrams Brodhe<r>ssøns døth gwdh hans siel hawæ i jordhe godhs pante godhs køpstadhæ gotz møllne gotz rørende oc orørende hwat thet helst neffnes eller neffnes kan enkte wnden taghet wden thet som før owan j breffet til føren screffeth star ♦

Item ther meth lader jek forde Thure Stensson før mik oc minæ arwinge oc før her Jenes Falks børn oc thørre arwinge forde Bonde Jecopssøn och frw Cecilie oc thørre arwinge alstingx quittæ lødhoghæ och løsæ oc orsaghæ for allæ the oppbyrth som forde Bonde Jecopssøn oc frw Cecilie hans hwsfrw opp haffe boret efter her Abrams døth entiggæ pæninge gwl eller sølff eller hwat thet helst war eller neffnæ<s>[3] kan oc før alt thet the hawæ vppboret aff alle thesse forscreffne gotz medhen the hawæ standeth mellen os vskifth til thenne daugh ♦

Til thes mere wisse stadhfestelsæ oc høgræ førwaringh tha lader jek Thure Stensson riddere mit jnzsegle meth willie oc beradhughmodh henkth[4] føre thettæ breff ♦ Oc bedher jek erlighæ oc welborne mens jnzsegle til wetnisbyrth som her ner och ower ware at thenne forscreffne semmyæn oc deghthingen war gyordh swa som er her Axel Pedherssøn her Niels Erengizlsson her Henigh Pudbusk riddere oc Sten Thursson awapn ♦

Datum Køpindhaffn anno domini m cd xix ipso die sancti Kanuti regis et martyris ♦

1. <meth>] glemt?, A og Aa. 2. hans] skrevet to gange (ved linjeskifte), A. 3. neffnæ<s>] næffnes, Aa. 4. beradhughmodh henkth] berad moot hænghæ, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.