1419. 31. juli. København


Hr. Bengt Nilsson (Lejonansikte), ridder, overlader til kong Erik 7. af Pommern al sin ret til Stäkeholm slot og de dertil hørende len Tjust, Kind og Ydre, som han har haft i pant for en tredjedel af 20.000 lødige mark. Han giver kongen kvittering for pantesummen og fritager ham for yderligere krav.

Tekst efter A.

Tekst

For alle the som nw ære ok hereffter til komme kunnæ kungør ok kennis jach Beynkt Nielssøn riddere meth mik ok minæ arwinge .j. thette nerwærende opne breff vm then ræticheet oc andeel som iach hertil haffuer hafft eller haffuer .j. thet slot ok fæste Stækeholm .j. Thyust liggende meth thes lææn oc tilliggelsæ swo som ær Thyust / Kind / oc Ydhræ hwes therwdj konungadømet tilhører / ♦ Oc vm then penninge summa som thet mik fore til pant stodh / swo som ær en threthghe deel aff tywghæ thusænde lødhighe mark eller ok meer vm mik kan .j. noghræ made ther wdj meer tilfalle ♦

Tha kennes iach som før ær sacht meth thette breff / at mechtigh ok høghboren første myn nathughe herre her Erik meth guds nadh / Danmarks Swerighes Norghes Wendes ok Godes konung oc hertugh .j. Pomeren haffuer mik nw fore thennæ same ræticheet / oc myn andeel ok penninge summæ som forescreuit staar swo folkommelikæ .j. myt nøyæ ok minne giort / ok mik mynæ penninge til thacke ok nøyghe wel betalit swo at mik / vppa mynæ oc minæ arwinges weynæ fullelikæ oc allalethis wel at nøygher ♦

Thy lader jek vp meth thette breff forneffnde myn nathughe herre ok hans arwinge ok effterkommere all ok hwor besunderlich myn forscriffne ræticheet ok andeel .j. forscriffne slot . pant . oc lææn ♦ Oc ther til lader jach hanom oc thøm quitte / lethighe / oc orssake for then forscriffne penninge summa som mik arørende ær .j. alle made som fore ær sacht swo oc for hwes mik arørende kunnæ ware . eller er wdj thet opne breff[a] som mik thette forneffnde slot ok lææn meth forpanteth ære / ♦

For alt thette forscriffne . lader jech forneffnde . myn nathughe herre / oc hans arwinge oc effterkommere oc kronen / oc konungadømet for mik oc minæ arwinge oc for hwor man vppa minæ oc theris weghnæ / quitte . lethighæ . ok gantze orssakæ for thy at mik ær til nøyghe ok til thacke folt giort oc wel bereedt .j. alle made som forescreuit staar / swo at mik fullelikæ ok wel at nøygher ♦

Til mere bewaring ok wissen vm alle thisse forscriffne stucke tha hauer jach ladet myt incighle meth witscap oc gothwilghe henges fore thette breff ♦ Oc haffuer jach bethit hetherleghe fæthre meth gudh oc welborne mæn swo som erkebiscop Pether aff Lund biscop Knwt aff Lynkøpung biscop Naffno aff Westeraros her Jens Duwæ / her Anders Jacobssøn Lunge / her Axel Petherssøn / her Erik Krumedijk / her Algot Magnusson / her Benedictus Pugwisch / her Nicles Gøtzstaffsøn / her Knwt Odzsson / riddere / Hannes Krøppeliin oc Jens Laurenssøn a wapn lade theris jncighle til witnesbyrdh hengis fore thette breff ♦

Datum Køpendhaffn anno domini millesimo quadringentesimo decimonono profesto beati Petri apostoli ad vincula ♦

a. opne breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.