1419. 11. november. Fyns landsting


Tingsvidne om, at hr. Predbjørn Podebusk på Fyns landsting i en strid med Otto Skinkel (Søblade) har fået vidne på, at Føns (i Vends herred), med undtagelse af en gård med to landbostavne, tilhører kong Erik 7. af Pommern og er kongens rette birk. Sagen blev stillet i bero (“mælt i kværstade”) i seks uger, således at ingen havde rådighed over godset, indtil begge parter havde forelagt sagen for kongen, men Otto Skinkel ville ikke acceptere kendelsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Primo eth breff at her Prødbiørn wan Podbusk war paa landzting oc bødh sigh i rette meth Otte Skinkel om Føns at thet war kronen til meth rette oc fick ther witne paa swo at forscreffne Føns hører koningen oc kronen till oc er koningens oc kronens rette bierck vthen en gardh meth two landbo staffne ♦ Ther thet widne war ganghet tha lodh Otte Skinkel syn bewiisning lesæ oc skødh sigh fore koningen ♦ Tha vpstodh her Prødbiørn vp oc spurde om thet forne Føns matte meles i querstede effther beggis theris bewisning och skodzmaal huilcketh landz domere oc koningens cantzelere melte i querstede sex wger om kring swolenge the haffde bode warith fore koningen ♦ Tha gick Otte Skinkel owerhørigh aff ting oc wilde engte holle aff then rett som landzdomere koningens cantzelere oc menige land fand hanom fore men her Prødbiørn bødh sigh altiidh i rette paa koningens weygne ♦

Datum Ottonie mcdxix die sancti Martini episcopi ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.