1420. 10. februar. Ljungby


Evert (Konradsen) Moltke af Ljungby, væbner, giver Lunds domkirke en gård i Söderto i Lyby sogn, Frosta herred, for afholdelse af en årlig sjælemesse for Niels Bentsen (Hollunger?) og hans døtre Elisabeth og Gyde. Landgilden fra den pågældende gård skal deles retfærdigt mellem kannikker, klerker og de fattige. Gaven gives på den betingelse, at de to gårde i Everöd, der tidligere var givet til Lunds domkirke for Niels Bentsens sjæl, uden forhindring returneres til Evert Moltke og hans hustru.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thette breff see eller høre læses . heelser jach Æwart Moltike aff Lyunby a wapn . kerlige meth worherre . ♦ Thet skal alle men widherlicht ware . nærwarende och komme skullende . meech . effter min kære husfrues raad och wilie . Bootilds Trools dother . ath haffwe giffweth och vntt tel canike capittel i Lunde kirke een min gaard liggende i Sunder Thoodh . i Lybi sogn i Frosteheret som Pether Hwiid nw vthi boor . teel een wælbyrdigs mans aartiidh Niels Bendicssøn och hans kære døther Elzeff och Gythe . hwæs siele guth haffwe . hwært aar i Lunde kirke koor meth messer oc vigiliis athholde .♦

Swa ath thette landgilde aff then forde gaard giffs skal skifftes mellum canike . klerke och fatigt folk som skællicht ær . meth alle then forde gaards teel ligelse . som ær . ager . ængh . fægangh . scoch och mark . eynctheth vnnenthageth[1] meth ewinnelich rætt æyæskullendes

Och meth swodant weelkor ath thee twoo gaarde j Æwerthe [2] som førre ware giffne for forde Nis Bendicssøns siel teel Lunde capittel . skulle komme teel min husfru och meech . friit j geen och bliffwe vdhen all hinderlse ♦

Binder jach meech teel . ath hymble och frii Lunde capittel then forde gaard meth sin teelliggelse som førr ær sawcth effter lands low for hwær mans teeltal . ♦

Datum Lyungby anno domini mcdxx . die beate Scolastice virginis sub sigillo meo una cum sigillis descretorum dominorum . Petri Jænssøn de Æwerthe . Laurencii de Wram presbiterorum . Martini Dwæ de Skipersleff et Gamel Petri de Hørby . armigerorum . in testimonium appenso . ♦

1. vnnenthageth] g ændret fra et h?, Aa. 2. Æwerthe ] ændret i venstre marg. fra Ewelthe, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.