1420. 18. maj .


Jens (Sunesen) Skæg skøder hr. Aksel Pedersen (Thott) alt sin hustrus gods i Villands herred: en gård i Nymö, en gård i Kvistofta og en gård i Vanneberga.

Tekst efter reg.

Tekst

7 Nock et Jens Skegs skødebreff at handt haffuer soldt och skøtt her Axel Pederssen aldt sin hustrues guodtz wdi Willandtz herret en gaardt wdi Nimme, en gaardt wdi Quistoffte och en gaardt wdi Wannebergh. medt firre segle wnder. ♦

Daterett .1420. Sancht Erick konges daugh ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.