1420. 22. november.


Otto (Ottesen) Snafs, væbner, pantsætter alt sit arvegods i Højer og Tønder herreder til hr. Morten Jensen (Gyrstinge), ridder, for 400 lybske mark. Godset skal indløses på den næstkommende mortensdag på Møgeltønder slot eller på et andet sikkert sted i Sønderjylland, som er belejligt for Morten Jensen. Hvis godset ikke indløses på den nævnte dag, skal godset være Morten Jensens rette arvekøb, og Otto Snafs skal skøde det til ham. Såfremt Morten Jensen mister godset eller dele af det, forpligter Otto Snafs sig til inden for et kvartal at yde ham fuld erstatning med gods i Sønderjylland.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se eller høræ læsæ helsser jægh Ottæ Snafs awapn ewinnelighe meth gudh ♦ Och kungør jægh thet alle mæn at jægh hauer vpbaret firæ hundrethæ lubsche marc rethe penninge aff en walbaren man her Morten Jenssøn riddere jnnen so dan mynt oc penninge som jnnen Lubke oc jnnen Hamborg æræ gefuæ oc genge wden the hole penninge ♦

Fore hwelke forscrefnæ firæ hundrethe lubsche marc pantsættær jægh forde her Morten Jenssøn oc hans aruinge alt met arfuæ gotz jnnen Hødhersherret som ær Kerrægardh meth alle hans telligelse som ær iiɉ marc land oc vj ørtw land ♦ Item jnnen Emmerloff soghn en gardh som Nis Grummesson boor jnnen och gifuer vij ørtw korn ♦ Item en gardh Jes Ebbessøn boor jnnen oc gifuer iiij ortw korn ♦ Item en gardh Bonde Litlæ boor jnnen oc gifuer vj ortw korn ♦ Item en gardh Pær Lawessøn boor jnnen oc gifuer vj ortw korn ♦ Item en gardh Nis Cristernssøn boor jnnen oc gifuer vj ørtw korn ♦ Item en gardh Pæther Jenssøn boor jnnen oc gifuer v ortw korn ♦

Item jnnen Hødher soghn en gardh Cristern Knutsøn boor jnnen oc gifuer vij ortw korn ♦ Item en gardh [Bani]ke [1] boor jnnen oc gifuer v ortw korn ♦ Item en gardh Joon Pætherssøn boor jnnen oc gifuer v ortw korn ♦ Item en gardh Brodher Oddessøn boor jnnen oc gifuer j skilling grot ♦ Item alle frwe Cicilies hemme oc alle ænge pa Emmerl[ø]ff[2] mark oc Hødher marc bothæ storæ oc smaa ♦

Item alt met gotz jnnen Tunder hæræth jnnen Abel soghn ♦ Forst en gardh P[æ]r [3] Jeppesson boor jnnen oc gifuer v ørtw korn ♦ Item en gardh Nis Olefson boor jnnen oc gifuer iij ortw korn ♦ Item et øthæ gotz som plægethæ at gifue iij ortw korn meth alle thesse forscrefnæ gotzes telligelse so som ær agher æng fægang mosæ oc kerræ wat oc thiurt ænktæ wnden taghet hwat thet hælst heder eller ær meth so dant welkar at jæk eller myne aruinge sculæ losæ thet forde gotz aff her Morten Jenssøn oc hans aruinge pa sanctæ Mortens dagh nw næst komer oc betale the forde firæ hundrethæ lubsche marc stedher penninge jnnen so dan mynt oc penninge som for screuet star wden the hole penninge pa Mogletunder slot eller pa en annen feligh stædh jnnen Sundre Jutland som forde her Morten Jenssøn eller hans aruinge ær[4] belæghelicht the penninge vpatbæræ ♦ Oc tha scal al afgiften som aff thet forde gotz gar thet aar folghe houetpennige oc ænktæ reghnes jnnen houetsumen ♦

Waræ thet saghe at thet forde gotz ikke losdes pa sanctæ Mortens dagh nw næst komer for the forde firæ hundrethe lubschæ marc som fore screuet star tha scal thet forde gotz wæræ her Morten Jenssøn oc hans aruinges rætæ ærfue kop oc schot oc sald ♦ Oc schoder jægh oc sæl thet forde gotz her Morten Jenssøn oc hans aruinge tel ewinneligh eyæ / ♦ Och telbinder jægh megh oc myne aruinge at fri och hemlæ forde her Morten Jenssøn oc hans aruinge thet forde gotz meth alle thes telligelse fore alle the ther pa kunne tale meth landræt ♦

Oc woræ thet so at thet forde gotz eller noghet aff thet gotz wordhe forde her Morten Jenssøn eller hans aruinge aff wnnet meth landræt tha telbinder jægh megh oc myne aruinge meth thettæ met opnæ breff wedher at lægge her Morten Jenssøn oc hans aruinge so meghet got gotz jnnen Sundre Jutland jgen ther forde her Morten Jenssøn oc hans aruinge beleghelicht ær jnnen en fiærding aff et aar ther næst æfter / ♦

Tel wdermere bewising tha hauer jæk Otte Snafs forde hengd met jnsegle fore thettæ breff / oc bethet tel widnebyrth en hedherligh fadher besp Cristern jnnen Ripe och fleræ wælborne oc beschedhnæ mæn so som ær her Tunne Rwnnowe ridder Albrecht Snafs min kiære brodher Jæp Nielssøn Juer Jul / Erik Pætherssøn oc Matiis Giortz wæpnære

Datum anno domini mcd xxo die beate Cicilie ♦

1. [Bani]ke ] Utydeligt, A. 2. Emmerl[ø]ff] Usikker læsning, A. 3. P[æ]r ] Utydeligt, A. 4. ær] belæ herefter slettet?, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.