1421. 11. februar. Odense


Niels, prior i Odense, og kapitlet sammesteds kundgør, at de med samtykke af den nyvalgte biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) har overladt hr. Anders Nielsen (Jernskæg) i Dronningholm, ridder, kapitlets ret til Sunds herred og kong Erik 7. af Pommerns pantebrev derpå. Kongen havde pantsat herredet til den nu afdøde biskop Jens (Ovesen (Jernskæg)) og Skt. Knuds kirke i Odense for 1500 lybske mark og 100 engelske nobler. Herudover overdrager prioren og kapitlet Anders Nielsen et gældsbrev på 3000 lybske mark, som biskop Jens og Skt. Knuds kirke skyldte dem.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høræ æller see heelse wi Niæls priær j Othens och alt capittel j then sammæ stadh ewinnælighe meth gwdh och kungøræ thet meth thette wort obne breff ath wi meth hetherligh fathers biscop Naffnes . ther wi nw hawe [k]eets[1] och kaarit aff gwts nathe til wor biscop raad och wiliæ hawe vpp ladith wælboren man her Anders Niælssøn riddære j Drotningeholm och hans arwingæ / thet breff[a] . och all then rætigheed ther wi hawe vdi Suntshærith æphter thy som wor nathighe herræ konningh Eric thet samme hærith biscop Iens aff Othens / hwes siæl gwdh hawe / och sanctæ Knwts kirke j Othens til eeth brwghelict pant sættæ . for femthen hwndrethæ lubiske mark / och hwndrethæ ængilske nobælæ ther theræ fulle wekt hawe . som thet breff wtwiiser ther vppa giffuet ær / ♦

Och antworthe wi nw forde her Anders Niælssøn forde breff och Suntsheret meth al wor rætigheed som wi ther meth hawe vdi thet forde Suntsheret ♦ Item vpp lade wi forde her Anders Niælssøn al then rætigheed ther wi hawe meth thet breff som forde biscop Iens oss giffuet hawer vppa the thrythusendæ lubiske marc ther han oss och kirkæn skuldigh wor æphter brefsens wtwisning som ther vppa giffuet ær / ♦ Och thakkæ wi forde her Anders Niælssøn for good betalning thy han hawer wæl giort wor nøghe / bothe for hærithet och swo foræ thet annet breff \ ♦

Til hwes meræ witnæb[w]rdh[2] ær wort priærsdømes och kapittels inceilæ meth forde biscop Naffnes och her Hærmens ther prowist ær j Othens inceilæ hengde foræ thette breff ♦

Datum Ottonie anno domini mocdoxxoprimo tercia feria proxima post dominicam qua cantatur invocavit[3]

1. [k]eets] usikker læsning, A; fejl for keest?. 2. witnæb[w]rdh] usikker læsning, A. 3. invocavit] herefter udfyldningstegn, A.
a. breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.