1421. 1. maj.


Jens (Olufsen) Lunge i Skafterup, væbner, sælger en gård i Merløse herred til hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud i Skjoldenæs, ridder, som var tilfaldet ham som arv efter faderen, Oluf (Olufsen) Lunge. Såfremt Jørgen Rud mister godset, forpligter Jens Lunge sig til inden 14 dage at yde ham fuld erstatning i form af jord eller afgifter.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høre æller se helser jegh Iesse Lwnge awapn i Skaffthorp ewinneligh mæth guth oc kungør thet alle nærwarendes oc kommeskulendes migh mæth beradh hwgh oc gooth wilie heel oc helbrøghde een wælbyrdigh man oc hetherligh herre Jwrien Rwth i Skiollenæs riddere een min gaard i Hanrop i Mierløseheret liggiende mæth fyre gaardsæthe stawne the som nw liggie øthe ♦ Hwilken gaard mæth the forde gaardsæthe skulle skylle fæm pund korn arligh aar mæth alle thesses gozes tilliggilse som ær agher oc ængh skow oc fiskewatn woth oc tiørth rørende oc wrørende engthet wnden teghet haue saalt skøth oc aff hænth mæth al rætthigheth til ewærdeligh eghe ♦ Hwilket gooz migh ær pa kommeth mæth ræth arff æffter min kære fathers døth herre Oleff Lwnge hwes siæl guth haue ♦

Oc wetherkænnis jegh migh fult haue wpboret æffter minne nøghie ffor thet forde gooz mæth alle sine tilliggilse aff then forde herre Jwrien Rwth / ♦

Hwar ffore tilbinder ieg migh oc mine arffwinghe then fforde herre Jwrien Rwth oc hans arffwinghe fry oc hemle thet fforde gooz mæth alle sine tilliggilse ffore hwers mans hinder oc til tale æffter landzlow ♦

Oc wore thet swo ath then fforde gaard mæth nogher sine tilliggilse wunnes aff then fforde herre Jwrien Rwth æller hans arffwinghe tha til binder jegh migh oc mine arffwinghe hanum æller hans arffwinghe swo mighet jorthe gooz æffter swo dan aff gifft som ffore screwet sthaar ighen ath giffwe hanum for wthen all skathe jnnen fiorthen daghe ♦

Til hwes tingx mere wisse oc fforwareng hænger jegh mith incigle ffor thette breff mæth andre gothe mannes incigle som ær herre abbet Pæther i Ringstet herre Jens Olaffsøn min broder Awe Lwnghe min kære fædder Krumpen aff Ramsthorp Gerike Diægn la[ndz]domere[1] i Sielend ♦

Giuet wnder wors herres aar twsende fyrehundrethe tiwe aar oc pane th[et førs]the[2] sancte Philippi oc sancte Jeips apostole dagh ♦

2. th[et førs]the] hul i brevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.