1421. 17. juni. Norrvidinge


Tekst efter A.

Tekst

Ffore allæ men thettæ breff see æller høræ kungøræ oc witnæ wi Magnus Baath landzthinges sakahørære j Scaane Laurens Achessøn kanek j Lund Pether soknæpræst j Norræ Hwitinge Nis Jeypssøn aff Skarolta awapn Jenis Petherssøn oc Beint Jenssøn raadmæn j Lund at vnder aar æffter wor herræ føthilsetimæ mcdxxj vppa sancta Botulps dagh j en gard j Norhwitinge som Pether Jenssøn vpa bodhe hoss waræ oc vpahørthæ at hetherligh man herræ Ffolqwin proest j Lund logleghæ waarthe then forde gaardh in til sancti Laurenzs kirkiæ meth laghæhæffzs neffnd effther thy som loghboghen oc landzlogh vtwiser oc hanom var funnet oc sagt fore rættæ vppa Lunda landzthing / hwilken gaardh en bonde som hed Erlend Pauelssøn tha haffdhe jllæt vpa ♦

Oc van forde proest Folqwin oc warthe then forde gaardh loglighe som forescriuet staar meth en ræt laghæhæffzs næffnd swosom waare . xij . otholbønder oc lagfastæ bønder hwilke som sworæ oc giorthæ æffther thy som forde Magnus Baath landzdomare thøm wisde oc berættæ at them meth rættæ æffther landzlogh burdhe at gøræ ♦

Thet wi saghæ hørdhe oc hoss waare witnæ wi her oc hwær stadh ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

Oversættelse

For alle mænd, der ser eller hører dette brev, kundgør og bevidner vi Mogens Båd, landstingssaghører i Skåne, Lars Ågesen, kannik i Lund, Peder, sognepræst i Norrvidinge, Niels Jakobsen af Skarhult, væbner, Jens Pedersen og Bent Jensen, rådmænd i Lund, at vi i år 1421 efter Vorherres fødsel, på sankt Budolfi dag, i en gård i Norrvidinge, hvor Peder Jensen boede, var til stede og påhørte, at den hæderværdige mand hr. Folkvin, provst i Lund, efter loven hævdede Skt. Laurentii kirkes besiddelse af den førnævnte gård – hvorom en bonde, der hed Erland Poulsen havde rejst sag – med lovhævdsnævn, således som foreskrevet i lovbogen og landskabslov og afgjort og dømt på Lunde landsting.

Og førnævnte provst Folkvin vandt og hævdede besiddelsen af den førnævnte gård som foreskrevet i loven med et retmæssigt lovhævdsnævn, nemlig 12 selvejerbønder og lovfaste bønder, der aflagde ed på den måde, som førnævnte Mogens Båd, landsdommer, anviste og forklarede dem, at de retmæssigt burde gøre ifølge landskabsloven.

At vi så, hørte og overværede dette, bevidner vi her og alle steder.

Til vidnesbyrd om dette er vore segl hængt ved dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.