1421. 13. november.


Henning (Hansen) Podebusk af Skjern og hans hustru Kristine Jensdatter (Falk) erkender at skylde hr. Aksel Pedersen (Thott) i Härlöv, ridder, 800 gamle engelske nobler eller også tre lybske mark i sjællandske engelske for hver nobel, som de skal betale tilbage på den næstkommende mortensdag. For denne sum penge sætter de deres halvdel af Vallø gård og af en større mængde gods på Sjælland i pant til ham, på det vilkår at Aksel Pedersen skal have fuldmagt til at bruge dem efter sin vilje og oppebære alle indtægter, indtil Henning Podebusk og hans hustru indløser dem. Indtægterne skal ikke fraregnes gældens hovedstol.

Når Henning Podebusk og hans hustru vil indløse det pågældende gods skal de varsle Aksel Pedersen herom et år i forvejen, og på samme måde skal Aksel Pedersen varsle dem, hvis han vil have sine penge tilbage, inden aftalt tid. Pengene skal betales på et for modtageren belejligt sted på Sjælland. Hvis Aksel Pedersen ikke får pengene på den næste mortensdag som aftalt, skal Henning Podebusk og hans hustru give ham erstatning for den skade, som han på grund af dette har lidt, efter afgørelse af fire venner på hver af de to parters side. Herudover forpligter Henning Podebusk og hans hustru sig til at holde Aksel Pedersen skadesløs, hvis noget af det nævnte gods går tabt ved mangelfuld hjemling fra deres side.

Såfremt Henning Podebusk og hans hustru vil afhænde noget af det gods, som Henning Podebusk har fået i forbindelse med sit ægteskab med Kristine Jensdatter, skal ingen være nærmere end Oluf Akselsen, og Oluf Akselsen skal gøre det modsvarende for dem.

Aksel Pedersen må ikke bygge for mere end 200 lybske mark på Henning Podebusk og hans hustrus del af Vallø gård, som er den vestre del, og de skal betales, før hovedstolen uddeles.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Henning Putbusch aff Skærnæ ridderæ oc jæc Cristinæ Jenssædother forde hær Hennings husfrw ♦ Wy giøræ witerlicht allæ nærwærendes oc kommæsculendes at wy wetherkennæ oss skyldich atwæræ / een wælboren man hær Axel Pætherssøn ridderæ j Hærdeløff aatæhwndræde gamlæ ængilskæ nobælæ / fulwichtekæ / æller oc thre lubeskæ mark j Siælandz ængilskæ som nw æræ gængæ / oc gewæ / foræ hwar nobel regnæsculendes atbetale pa næstæ sancti Martens dagh vden alt hinder / j swo dant gul æller pænningæ som forscreffnæ stander / oc æy annit wærdh

Foræ hwilkæ forde gul oc pænningæ som forscreffnæ stander / tha pantsættæ wy meth wiliæ samthøckæ oc beradh hugh forde hær Axel Pætherssøn all wor deel j Walløffs gard / oc j allæ thessæ gotz som hær æpter screwit stander / oc theres tilligelsæ / wath oc thywrt / allæ firæ wægnæ til markæskæl ænkte vndertagit / som ær ræth halffdelen aff Walløffs gardh meth allæ tilligilskæ / j wath oc thywrt skow markæ fiskæwatn fægang allæ firæ wægnæ til markæskæl ænkte vndertagit / j hwat hælst thet waræ kan / oc ræth halffdelen aff allæ thessæ æpterscreffnæ gotz oc meth theres tilligelsæ / som forscreffnæ stander som ær Kaxtorp som giwer aarlikæ xxiiijor skilingh grot oc iij pund korn ♦ Item Brothorp ix pund korn / ♦ Item Thærsløff iiij pund korn ♦ Item Thiæræby iij pund korn ♦ Item Orthwit xiij pund korn ♦ Item Slimingæ xviij pund korn ♦ Item Kylorp viij pund korn / Gummersmarkæ viij pund korn / ♦ Item Barnorp xij pund korn Swansbergh ij pund korn ♦ Item Børstwit xviij skilingh grot viij grot / ♦ Item Hærføglæ xɉ skilingh grot ♦ Item Clementstorp j lødig mark ♦ Item Bøgæ ij lødig mark / ♦ Item Hastorp ɉ lødig mark ♦ Item Eghøwæ xxvij skilingh grot ♦ Item Oelstorp xij skilingh grot / Witskywflæ xlij skilingh grot ♦ Item Gunnorp j lødig mark ♦ Item Ringzbergh iij skilingh grot iij grot / ♦ Item Wroby vij lødig mark iiij grot mindræ / ♦ Item Yædensløff xix skilingh grot iiij grot / ♦ Item Aggrop ij lødig mark / ♦ Item Walløff xxvɉ skilingh grot / ♦ Item Hi[m]lingøwæ xxix[1] skilingh grot / ♦ Item Tornby xxviɉ skilingh grot / ♦ Item Hoby ix skilingh grot ♦ Item Madescow ij skilingh grot ♦ Item Strandhowit j skilingh grot ♦ Item Elmøwæ lillæ j skilingh grot ♦ Item Ælmøwæ meræ j skilingh grot / ♦ Item Wallebode vj skilingh grot / ♦ Item Bothorp ix skilingh grot ♦ Item Orthorp v skilingh grot ♦ Item Hyllæde j lødig mark ♦ Item Roltæ j skilingh grot ♦ Item Kungstæde v[2] skilingh grot ♦ Item Ryndit ij skilingh grot ♦ Item Jwdorp x skilingh grot ♦ Item Thywf[f]torp[3] x skilingh grot til landgilde / meth allæ thessæ forscreffnæ gotzes tilligelsæ / som ær ager ængh scow fiskæwan / wath oc thywrt / ænkte vndertagit / ♦

Meth swo dant / skæl oc wilkor / at forde hær Axel Pætherssøn æller hans arwingæ / s[k]ulæ[4] full macht hawæ / thessæ forde gotz at brwkæ / æpter theres nøttæ oc wilyæ / oc j atsættæ / oc aff atsættæ / frwcht oc landgilde / oc allæ andræ retslæ / opatbæræ / ænkte regnæsculendes j howitpænningæ til thes the worde hanom æller hans arwingæ affløstæ wit oss æl[l]e[r][5] woræ arwingæ / ♦

Item nar wy æller woræ arwingæ tessæ forde gotz løsæ wilæ / aff forde hær Axel æller hans arwingæ tha skulæ wy lathæ waræ hanom æller hans arwingæ at eet aar tilfoaren swo at wy waræ hanom æller hans arwingæ at / een sancti Martens dagh oc løsit then andræ sancti Martens dagh ther næst ♦

Wordet oc swo at forde hær Axel æller hans arwingæ / wilæ theresnningæ før hawæ / som forscreffnæ stander tha scal han æller the / waræ oss æller woræ arwingæ at til foaren eet aar pa sancti Martens dagh ♦

Oc fingæ han æller the jckæ theresnningæ som forscreffnæ stander næstæ sancti Martens dagh / æpter thet at anthic wy waræ hanom at / oc hans arwingæ æller oc han æller hans arwingæ waræ oss at / æller woræ arwingæ at the theresnningæ hawæ wilæ / som forscreffnæ stander / hwat skade ther han æller hans arwingæ ther aff fongæ sk[u]l[æ][6] wy oc wilæ trolikæ[7] forde hær Axel æller hans arwingæ / opatræthæ / vden alt hinder / æpter firæ woræ wener siælsæ pa bathe sithær / ♦

Item [nar][8] thettæ forde gul æller pænningæ sculæ betales som forscreffnæ stander / tha sculæ the betales pa een beleylich stædh som them beleylicht ær som them vpbæræ sk[u]læ[9] / j Sieland / ♦

Item tilbinde wy oss oc woræ arwingæ / forde hær Axel æller hans arwingæ / then forde gard oc gotz at friæ oc hemlæ / foræ hwars mants tiltale / ♦

Wordet oc swo at then forde gotz æller noger deel aff them / forde hær Axel æller hans arwingæ / affgingæ foræ wor wonhemelsæ / tha tilbinde wy oss och woræ arwingæ / forde hær Axel oc hans arwingæ / aldeles skadeløs atholde / ♦

Item sculæ wy ælle[r][10] wilæ nogit affhende aff the gotz som jæc fic meth forde myn husfrw Cristinæ / tha scal ængin nærmer wæræ æn Olaff Axelssøn oc thes ligis scal han giøræ oss jgen ♦

Item scal forde hær Axel æller hans arwingæ æy byggæ øffræ pa forde wor deel aff forde Walløffs gardh som ær then wæstræ dell æn pa thuhundræde lubeskæ mark / oc the sculæ betalis før æn howitpænningæne vtgiwes . ♦

Til hwes things witnesbywrd / woræ jngcilæ meth andræ gode ments jngcilæ som æræ hær Olaff Stigssøn ridderæ / Vicke van Vizens / Eric Jepssøn aff Sponghagræ / Jes Olafsøn aff Hæslæ / Cerlins / oc Succows æræ hængde foræ thettæ wort opne breff / ♦

Giwit vnder wors hærræ aar twsen aar firæhwndræt aar thiwæ aar pa thet førstæ sancti Briccii <dagh>[11] som ær biscop oc confessor ♦

1. xxix] den højre stabel, som går ned under linjen på x(3), er forsynet med en horisontal streg, dvs. tallet er ensbetydende med 28½. 2. v] venstre stabel er forsynet med en diagonal streg og modsvarer tallet 4½. 3. Thywf[f]torp] f skal måske læses som s, A. 4. s[k]ulæ] utydeligt, A. 5. æl[l]e[r]] udvisket, A. 6. sk[u]l[æ]] udvisket, A. 7. trolikæ] skrevet to gange efter hinanden på linjen, A. 8. [nar]] udvisket, A. 9. sk[u]læ] utydeligt, A. 10. ælle[r]] udvisket, A. 11. <dagh>] glemt?, A; jf. DD 1421. 13. nov., nr. 14211113001 skrevet m. sa. hd.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.