1421..


Johannes Lobeke, sognepræst i Schaprode, erklærer at have Ralswiek og provstiet på Rügen i forlening af biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde mod en årlig afgift på 550 mark stralsundsk.

Tekst efter reg.

Tekst

Johann Lobecke perner till Skaprude breff, hvor vdj hannd bekiender att haffue Raffuelsuiig med prouestiett paa lantho Ryenn vdj forleening aff bisp Johann j Roskilde, och schall aarligen giffue ther aff vɉc marck sundisch : ♦

1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.