1422. 23. april. Lund


Bo Tulesen, væbner, pantsætter for seks lødige mark gods i Onsjö herred til Jon Jensen (Gere) i Gissleberga, væbner. Indløsningsdagen skal være vor frue dag. Såfremt godset ikke indløses på den pågældende dag, skal godset stå uindløst, indtil det bliver indløst på den aftalte dag. Når godset indløses, skal indtægterne følge gældens hovedstol.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle men thettæ breff see ellæ høre helsæ iach Boo Thoolssøn awapen ewinnælich meth gudh kungørindes alle men nerwædes oc kommaskudes ath iagh wedherkænnes mik skyldugh athware aff reth gyældh en hedherlich man ogh beskethen Ion Ienssøn innen Gislebergh aff wapen sex lødygh mark i gildhæ pæninghe och gænghæ som her i landhet gaar paa Warfrughæ dagh nest komændhe for sancte Mickeldz dagh nw nest kommændes weth mik eller mynæ arffwinghe hanum eller hans arffwinghe aldelis geldheskulendes

For hwelke sex lødyge mark iagh panthsætther hanum en min gardh ligghendes i Øthersløff i Bosarp soghen innen Othenshæret som nw boor paa Anders Ienssøn och en øthæ torp som næffnis Sonarp ligghendes oc i Bosarp sogen item en øthæ thorp som kalles Hyortzaas i Stodhawæ sogen meth all thet forde gotzses tilliggilse agher och engh skow oc fægangh inthe vnnenthaget ♦

I saadhan madhe ath worther thet forde gotzet ey løst paa forne Warfrughe dagh som løstninghe dagh skal ware och enghen annen løsninghe dagh skal til thaghes tha skal for gotzet staa vløsdher aaret ower saa længhe til thet løsis paa forne løsninghe dagh ♦

Item nar thet forde gotzet løsis tha skal landgildet følghæ howet peninghe ♦

Thil hwes tingx wydnæ oc større forwaringh mit insegle ær forhængt thettæ breff meth godhe mentz so som ær Knwdh Mattisssøn borghemesther i Lundh Iessæ Perssøn rathman i Lundh och Arwidh Boidssøn byman i then samme stath ♦

Datum Lu[n]dis[1] anno domini mcdxxii ipso die beati Georgii martiris gloriosi ♦

1. Lu[n]dis] utydeligt, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.