1422. 9. oktober.


Henneke (Hennekesen) Bosendal, væbner, erkender at have i leje af sankt Agnete kloster i Roskilde alt deres gods i Snesere. Godset må han frit benytte indtil sin død, på det vilkår, at han skal holde bebygget og beboet gods i god stand samt at han hvert år før sankt Nikolaus' dag skal give klosteret 20 lybske mark. Såfremt han ikke overholder de nævnte betingelser, har klosteret ret til at tilbagekalde deres gods og brev. Efter Henneke Bosendals død, skal godset vende tilbage til klosteret.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see [æl]ler[1] høræ læsit helsær jæch Hennikæ Bossend[æ]læ[2] aff wapn ewinnælighe meth guth och kungør alle mæn nærwærindæ oc kommæ skulindæ ath jæch vedær kænnær megh meth thettæ mith vpnæ br[e]ff[3] aff hedærlighe frowær oc søster j sancte Agnetis kloster j Roskildis j leyiæ ath hawæ alt theræs gotz som the hawæ j Snesør sa som ær en h[o]wæth[4] gradh meth sinæ gardhsædæ stafnæ och thre landbo stafnæ meth alle theræs tilligelsæ agær oc æng skow oc feskæwan wath oc thyrut enktæ vndær tagæth j minæ daghe fri ath nydæ oc skikæ efter mith gaafn meth sadant skiæl ath jæch skal holdæ thet samæ gotz bygth oc besæt j godhe madæ oc giwæ them hwær aar thyuwæ lubiskæ mark j penninghe som gewæ oc gængæ æræ j Siælend jnnæn sancti Nicolai dagh thimælighe ath betale hwær aar j vorth kloster j Roskildis

Oc vordær thet saa ath jæch thessæ vilkor jkkæ holdær som nw foræ screwænæ standær tha skulæ the oc theræ efter kommære full macht hawæ jgen ath kallæ theræs gotz oc theræ breff ♦

Item nær jæch a[f]f[5] ganger tha skal thet fornæfdæ gotz frith meth bygningh oc vornæthe som thet tha finnæs jgen kommæ til theræs kloster vden alle mæntz gensiælsæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum videlicet domini Michaelis Clementis canonici in ecclesia Roskildensi et Inguari Andree proconsulis Roskildensis presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxo secundo die sancti Dionisii episcopi ♦

1. [æl]ler] hul i brevet; æ er helt gået tabt, imens l delvis kan ses. 3. br[e]ff] utydeligt, A. 4. h[o]wæth] usikker læsning, o ændret fra et a?, A. 5. a[f]f] hul i brevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.