1422. 28. oktober. Haraldsborg


Kong Erik 7. af Pommern giver borgerne i København samme privilegier som andre købstadsmænd i Skanør, Falsterbo, Malmø og Dragør.

Fogeden, borgmestre og råd skal indsætte håndværksmestre i byen.

De, der holder herberg, skal sørge for mad, øl og foder samt staldrum.

Fremmede købmænd må kun sælge i større partier. Gæster må ikke gøre landkøb, men det, de udfører, skal de købe af borgerne.

Borgerne skal være toldfri overalt i riget, undtagen på fiskemarkederne.

Endelig tager kongen såvel borgerne i København som købmænd og gæster, der handler der, under sin beskyttelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Eric meth guths nathe Danmarcs Swerighes Norghes Wendes oc Gotes konung oc hertuch j Pomeren gøre witerlicht alle the thettæ breff see eller høre at for oss oc wort radh haue wærit wore elschelike borghemestere radhmæn oc menheet aff Køpendhaffn oc ladit oss forsta beræt oc kert there priuilege brust oc wanschilsse oc haue bethet oss vm at wi them meth priuilege oc friiheet benathe besørye oc bethenke wilde effter thy som them wore forældre ok forfæthre konunge j Danmark tilforen giort haue hwilkin bøn oc schellich beghering wi effter wort radhs radh them nw weet haue oc wete meth swodane priuilege oc friiheet som her effter følghe swosom ær at for troscap willicheet oc thienist som wi her till befunnet haue aff them oc the oc there arffuinge oc effterkomere oss oc kronen oc rikit j Danmark oc wore effterkomere konunge her effter at meth troscap gøre oc bewise scule til ewich tiidh tha vnne wi oc giue them at the haue nyde oc beholde swo dane priuilege oc friiheet oc fordeel som andre wore borghere oc køpstæthemæn haue vpa wore marknede oc fiskeleye swo som ær Skanør Ffalsterbothe Malmøye oc Drakør thoc swo at bodhegeld oc swo dan stucke som her til ær want aff at gaa oc gøres aff the bother som standende bliue ouer winteren oc aff andre vpa Drakør at the thet rethelike gyue oc wtgøre effter thy som sidhwane hauer wærit oc ær ♦

Item at wor foghet oc æmbitzman vpa Køpendhaffn oc borghemesterne oc radhit j byen meth hanom skicke sætte oc bestille til wort radhs behagh allehande æmbide oc gerningxfolk j oc vmkring stadhen swosom schellichst oc nuttest ær bothe for oss oc them oc for almughen ok stædhen oc alt vm swo at bothe then som sæll oc then som køper fange moghelicheet for syt oc likæ ♦

Item at the som herbergherere oc gesterye vppe holde scule at the haue falt øll oc mat oc fodher oc ther till stalling til swo manghe heste som wor foghet oc radhet thycker ♦

Item wele wi at engin scal haue falt høø eller korn vden then som herbergherer ær oc then som stallrwm hauer oc hugitzen som swo dan stucke bør at haue effter thy som fore ær sacht ♦

Item at enge geste eller køpmæn ther æy ære besidhne borghere j Køpendhaffn sæliæ nokit clæthe eller lærit j alne tall men the sælye clæthet with halffue stucke oc hele oc lærit with hvndreth eller reep heelt eller halfft oc hoser with dosiin heelt eller halfft oc øll with tunner oc jke with kanne salt with pvnd heelt eller halfft eller with tunner oc jke j skieppetall ♦

Item hvmle with pvnd eller træmet heelt eller halfft oc jke with schiepper ♦

Item at enge geste gøre landkøpp oc æy køpe noker køpmanscap wt at føre vten aff wore borghere / men til there bordh oc kost her atholde oc fortære thet mughe the køpe vpa torghet ♦

Hwo her amot gør eller sik forsymer j thisse forne made eller j noker anner stucke then wære hwo han ær then bæthre ther fore effter stadhsins ræt ♦

Item at wore borghere j Køpendhaffn hwar the fare her wt aff byen till andre wore stædher til marknede vndentaghne wore fischemarknede at the wære oc fare tollfrij swosom andre wore borghere j landet ♦

Item vntfa wi oc take the forne wore borghere bymæn oc menheet som bygge oc bo j Køpendhaffn oc the køpmæn oc geste som ther j gothe made meth there gotz oc køpmanscap tilsøke j wor konunglike fridh wærn oc hæghe serdelis at bescherme j swo made som them wore forældre oc forfæthre konunge i Danmark tilforen for wor tiidh giort haue for thienist oc troscap som the oss oc rikit oc kronen plichtighe ære oc gøre scule ♦

Item thenne forne nathe priuilege oc friiheet gyue wi them oc vnne at bruke nyde oc beholde meth there stadhs book wtwisinge oc lagh som wi thøm oc nw vnt oc gyuet haue swo lenge til thes at wi meth wort radh eller effterkomere konunge j Danmark nokit annet nuttere oc bæthre prøue eller fynne kunne ther wi oc kronen oc rikit oc the meth stadhsins borghere oc menheet j Køpendhaffn bæthre kunne bestandne meth bliue. ♦

Thy forbyudhe wi alle oc hwer serdelis ee hwo the helst ære thisse forne wore borghere bymæn oc menheet j Køpendhaffn her amot at hindre eller vforrætte qwælye eller møthe j nokre made wither wor konunglich heffnd oc vrethe / ♦

Ok til mere wissen oc witerlicheet allæ thisse forne stuckes haue wi ladit wort secretum meth wilie oc witscap henges fore thettæ breff ♦

Datum in curia nostra Haraldzborch anno domini millesimoquadringentesimovicesimosecundo ipso die beatorum Symonis et Jude apostolorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.