1422. .


Tingsvidne om, at der kun har været nedlagt forbud på tinge mod udnyttelsen af fru Lydgerds gods – Kertinge hovedgård med tre brydegårde og tre landbostavne, tre gårde i Holev og en gård i Marslev – dengang Peder Beyere med magt tog det fra Borkvard (Ottesen) Limbeks enke fru Anne (Arvidsdatter (Taa)), som sammen med Klaus (Ottesen) Rantzau var retmæssig arving.

Tekst efter reg.

Tekst

Widnne at Kirtinge hoffuid gaardt med iij bryde gaarde och iij landbostauffne, item iij gaarde i Hørløff einn gaard i Marsløffue som wore fru Lydgerdtz goedtz wore aldrig giort nogen forbud paa till tinnge wdenn den tiid Per Bayre thog forne gaarde med magt fra fru Anne Borckorts Lembecks hustrue i Dreby som war rett arffuing thill forne gaarde med Claus Ranndtzow ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.