1423. 2. juni.


Lars Nielsen Vinnere, rådmand i København, skænker to gårde i Buddinge og to gårde i Mørkhøj med en samlet årlig ydelse på 13 pund korn til det af ham nyligt stiftede alter for sankt Oluf og sankt Gertrud i Vor Frue Kirke i København.

Lars Nielsen Vinnere og hans søn Mikkel Larsen skal have forleningsretten til alteret, så længe de lever. Derefter skal forleningsretten overgå til den til enhver tid siddende dekan i København.

Præster af Lars Nielsen Vinneres slægt skal have forret til alteret, men kun præsteviede, der vil tage ophold i København, kan komme i betragtning. Overtrædes opholdspligten, skal dekanen afsætte altervikaren, medmindre denne er fraværende pga. studier og med biskoppens tilladelse. I så fald skal altervikaren have en kapellan til at vikariere for sig.

Altervikaren skal holde fire messer om ugen og hvert år holde årtid for Lars Nielsen Vinnere i højkoret i Vor Frue Kirke med uddeling af to skilling grot. Altervikaren skal forrette kortjeneste med de andre klerke efter samme sædvane som de evige vikarer i Roskilde.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see høre eller læse hielser iek Laurens Nielsøn man kaller Vinnere radman j Kopenhaffn / evinnelige meth vor herre

Thet vil iek alle men vitherlict wære næruærende oc tilkomende at som sanctus Paulus apostolus han syer vij sculle alle stande for gudz domstoll løn taghende pa vor siel som vi fortiene j vort legeme[a] / oc Jhesus Cristus sier selff in ewangelio Gører edher venne aff thesse forgenglige rigdomme at then tiid the sleppe edher j mwe vorde intagne in thet<evige> rige[b]

Thy vdj j naffn fadhers søns oc heligansz[1] giffuer iek oc skødher oc oplader meth thette mit opne breff alt myt godz j Buthinge vti Gladsaxe sogn j Sielen sa som ær too gorde een nw bygdher til huilken ligger iij fierdinge jord aff huilken scal giffes arlige iiij pund korn oc then annen nw øde til huilken ligger iij fierdinge jord aff huilken skal giffes vj pund korn ♦

Item j Mørkøe j forde sogn ii gorde / en nw bygder som tilliger een fierding †tording† jord aff huilken tu pund korn skal giffes oc then annen nw øde till huilken ligger en atting iord aff huilken scal giffes eet pund korn meth the forde gardes tilligelsze som ær ager eng scou oc fiscæuan oc jnthet wndhertaget til eet altare j wor Frue kirke j Køpenhaffn som iek hauer funderet oc nylege obbygd meth rad oc vilie hederlige fadhers meth Crist oc herre her Iens meth gudz nade biscop j Roskilde oc hans kære capitels j forde Køpenhaffn gudh til hedher herre sancto Olavo jomfru sancte Gertrud til lise oc salighed myn siel oc mynne kære hufruers (!) Margretes Lucies oc Karines oc alle crisne sieles help oc trøst j myn helbredighed oc meth myn gode vilie oc myn kære husfrues Kariness oc meth myn kære søns Michell Laurenssønns gode vilie oc samtycke annworder oc oplader iek all myn rættighed oc all rættighed myne aruinge nogetsynne kunne haffue j thet forde godz til forde altare oc forde altaris eyere ewinnelige meth sodanne mode oc wilkor som effter screffne stande ♦

Then første at then som degen ær jn Køphaffn (!) scal haffue ewerlige mact thet forde altare bort giffe meth siit capils (!) radh oc vilie ♦

Jek oc myn søn forde Michel Laurenssøn sculle haffue mact salenge wj leffue forde altære folene then persone os thyckess ♦

Item forde degen <oc> capitel sculle jngen giffue forde altære vthen som prest ær oc alle tide ville boo i Haffn ♦

Item wll (!) then[2] vicarius icke bo som forscreffet ær tha scall forde degen ful mact <haffue> ath priuere hanum af forde altære vthen han ær <til> scole meth syn biscops loff oc forde capitellis oc tha scal han haffe een capellan som ful tyenste scal gøre til forde altere

Item forde vicarius scal sie eller lade sye fire messer huer vge oc scal han lade myn artiid gøress arlige meth ij skilling grot j houe kor j forde wor Frue kirke ♦

Item scal forde vicarius søge kor meth andre clerke i vor Frue kirke sa som perpetui vicarii j Roskilde haffue sedwennie ♦

Item ær noghen prest j myn slegt thet forde altære vil haffe nar thet ær løst tha scal han forde altære haffue for alle andre

Til alle thesse forde stycke oc article mere forvaring oc stadfestilse hengher iek mynt jncegle for thette bref meth andre hederlige mentz oc welburdige incygle so som er hedherlig fadhers meth Crist forde biscop Jens aff gudz nade biscop vdi Roskilde her Anders Nielssøn riddere oc høuidzman pa Køpenhaffn hus Michel Laurenssøn myn søn / Peter Michilssøn oc Arel Kruse radmen j Kopenhafn

Giffuet efter vor herres fødilses ar mcdxxtercio gudz legeme afften ♦

1. heligansz] Herefter slettet naffn, Aa. 2. then] Herefter slettet vil og th, Aa.
a. vij sculle alle stande for gudz domstoll løn taghende pa vor siel som vi fortiene j vort legeme] II Cor 5, 10: omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi ut referat unusquisque propria corporis prout gessit sive bonum sive malum, cf. Rm 14,10: tu autem quid iudicas fratrem tuum aut tu quare spernis fratrem tuum omnes enim stabimus ante tribunal Dei.. b. Gører edher venne aff thesse forgenglige rigdomme at then tiid the sleppe edher j mwe vorde intagne in thet<evige> rige] Lc 16, 9: et ego vobis dico facite vobis amicos de mamona iniquitatis ut cum defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.