1424. 22. januar.


Jens (Eriksen) Skram (til Todbøl), ridder, og Else Nielsdatter (Glob), hans hustru, skøder Dueholm Kloster en gård i Alsted, der var hendes arv efter forældrene

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses kwndgiøre wy Iens Skram ridder och Elsæ Nielsdatter myn kiære hwsfruæ at wy meth frij willi beradh hwff och samthycke æffter wore wennærs radh til begges wores och wore æffter kommers siæles nyttæ hawe wnth giwet skøt affhendh och opladyt til ewindeligh eyæ sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster i Dwholm i Morsæ een[2] gardh huilken Elsæ Nielsdatter myn [3] kiære husfruæ war tilkommen meth rætte arff æffter hennæ foreldher huilken som ligger i Alsteth i Morsæ och nw wth i boor Oluff Skyttæ och[4] giwer een half tyndh smør til skyldh och to kiøør til øøgh[5] meth alle then forde gords tilliggelsa som ær ager ængh fægangh enthet wntaghet so at thessæ forskreffnæ stycke[6] skulle stedigh och fast bliwe ewyndeligh tha hengæ wy wore inciglæ for thette breff meth wælborn mæntz inciglæ til windesbyrd som ær her Niels Strangessøns och herræ Nielsæ Krabbes ♦

Datum anno domini mcdxxiiii die sancti Vincencii martiris ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. myn ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. och] Her begynder understregning m. sort, Aa. 5. øøgh] Her slutter understregning m. sort. 6. stycke] Herefter slettet och, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.