1424. 30. april.


Hans (Pedersen) Spaldener, væbner, har overladt et pantebrev og alle sine rettigheder i en gård i Östra Torrlösa (Torrlösa sogn, Onsjö herred) til hr. Niels Svendsen (Sparre) i Ellinge, ridder. Hans Spaldener havde gården i pant af Henrik Jensen, væbner, der i otte år ikke har kunnet indløse den, og i den tid havde Hans Spaldener ikke kunnet oppebære indtægter af gården på grund af Henrik Jensens mangelfulde hjemmel.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thette breff høre eller see hilser jac Hans Spoldener [1] awapn ewinnelighæ met gwdh ♦

Thet skal allæ men witherlikh ware nerwerendes ok kommeskulendes at jac witherkennis mik met thette mith opnæ breff at hawæ en welborin man thenne brefførre her Niels Suenssøn i Ellingæ[2] riddere eth breff[3] som jac hawer po en gordh som ligger j Øst Thorløsæ[4] j Othensherret meth al then forde gordzs tilliggilsæ at hawæ opladith meth al ret ok wilkor som min breff wtuisæ huilkin gord jac fik til pant off Hinrik Jenssøn awapn ♦

Item lader jac hanum op al then rettikheth som jac til hanum hawer for thy at han then forde gordh til pant haffte sath j viij aar ok han eig j gen kunne løsæ ok jac ombar al min opbørelsæ off then forde gordh for hans wanhimmil ♦

Item binder jac mik ok minæ arwingæ at fri forde her Niels Suenssøn ok hans arwingæ forde pant ok breff for huer manzs tiltal ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis bonorum virorum videlicet Johanni Stigssøn de Nes Erici Nicholai de Kattisnabæ et Johanni Haquini de Strø armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxiiii dominica quasi modo geniti ♦

1. Hans Spoldener ] Understreget m. sort, A. 2. Niels Suenssøn i Ellingæ] Understreget m. sort, A. 3. eth breff] Kendes ikke. 4. Øst Thorløsæ] Understreget m. sort, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.