1424. 6. november. Hviding herredsting


Tingsvidne af Hviding herredsting om, at Johan [Gerhardsen] Skelle havde givet fuldmagt til kannik Anders Brok til salg af gods i Hviding herred til præsten Jon Pedersen.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thættæ bref se ællær høre læsæ helse wi aal almwghe ij Hwidinge hærith Ewinnelich meth guth ♦

och kuntgøreth allæ mæn nw æræ och komme skule ath aar æftær gutz byrd thusændæ fire hwndrethe pa thet fiardæ och tywendæ thæn mandagh næst for sanctæ Martens dagh war styfteth for wos jen hetherlich man her Anders Brok canik ij Ribe och loth læsæ jet bref som Jehan Skællæ hafthe wthgifueth vnder sit och andre gothemæns jncighle ♦

meth hwilketh breff han fwlmacht gaf fornæfndæ her Anders Brok ath skøde her Jon Pæthersøn prest ij Riisby alt sit gotz som liggær ij Syndernes by ij Brødnes soghn pa hwilketh jen man bothe som hed Jens Brod ♦

tha stoth forde her Anders Brok vp jnnæn firæ stocke och bedes lydh och fek och skøtæ antworde och vploth pa forde Jehan Skællæ s weyne forde her Jon Pæthersøn forde gotz meth jord och stok som sithelicht ær meth allæ rætæ och tilliggælsæ som ær agher och æng fægang wot och tiwrth ænctæ vndertaghet til ewinnelich eyæ ♦

Jtem word ther læsd pa thæn samæ tiith jet breef som sa lyder ath her Jon Lillæ ridder gifuer forde Jehan Skællæ sin oom fwl macht ath sæliæ och skøthe aal sin ræticheth som han hawer ij thet forde gotz ij Syndernes by ♦

hwilketh wi hørde och soghe ath sa gik och foor thæth withne wi pa wor sanning ♦

Och til jen meræ forwaringh hængæ wi wort hæriths jncighle for thættæ bref ♦

gifueth aar dagh och stæth som fore skrifueth staar

Oversættelse

Vi, alle indbyggere i Hviding herred, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læse dette brev

Og vi bekendtgør for alle mænd, som er nulevende og kommende, at der i år 1424 efter Guds fødsel den mandag lige før Skt. Mortens dag fremstod for os en hæderlig mand, hr. Anders Brok, kannik i Ribe, og lod læse et brev, som Johan Skelle havde udstedt under sit og andre gode mænds segl

Med dette brev gav han førnævnte hr. Anders Brok fuldmagt til at skøde til hr. Jon Pedersen, præst i Rejsby, alt sit gods, som ligger i Søndernæs by i Brøns sogn, på hvilket der boede en mand, som hed Jens Brod

Da rejste førnævnte hr. Anders Brok sig inden for fire stokke og krævede ørenlyd og fik og skødede, overdrog og oplod på førnævnte Johan Skelles vegne til førnævnte hr. Jon Pedersen førnævnte gods med jord og stok, som er sæd og skik, med al ret og alt tilliggende, som er ager og eng, fægang, vådt og tørt uden undtagelse til at eje for evigt

Fremdeles blev der på samme tid læst et brev, som lød således, at hr. Jon Lille, ridder, giver til førnævnte Johan Skelle, sin onkel, fuldmagt til at sælge og skøde al sin rettighed, som han har i det førnævnte gods i Søndernæs by

Vi hørte og så, at det foregik således, og vi vidner derfor på vores sandhed

Og til større bekræftelse derom hænger vi vort herreds segl under dette brev

Givet år, dag og sted, som står skrevet ovenfor