1424. 10. november. Århus


Hr. Anders (Jakobsen) Lunge (til Skafterup), hr. Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft), hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg, hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim, hr. Peder Mogensen (Due (Glob), høvedsmand på Kalø), hr. Erik (Pedersen (Gyldenstjerne)) af Ågård samt justitiar Ivar Fos afgør striden imellem dronning Filippa og Ulrik (Stygge), biskop i Århus, om arven og regnskabet efter Bo (Mogensen (Lang)), biskop i Århus, under henvisning til en voldgift ved to biskopper.

Udtog efter Hvitfeld l.l.

Tekst

Aar 1424. Profesto beati Martini, vdi Sortebrødre kloster vdi Aarhus / handlede Anders Lunge / Erich Krummedige / Jens Nielssøn af Affuendsberg / Erich Nielssøn[1] af Thim / Peder Mogenssøn / Erich aff Aagaard riddere / oc Jffuert Voss / rigens cantzeler / dronning Philippa oc biscop Vlrich aff Aarhus imellem om bisp Boes Arffue oc regenskaff / aff slaatte oc land / forneffnde bisp Bo haffde hafft vdi verge af kronen / at de indgaff deris trætte paa tu biscopper / huad de inden 6 vger vilde sige dennem imellem / der ved skulle det bliffue / forneffnde bisper skulle forskriffuis aff dronningen / oc biscop Vlrich / oc at møde inden 6 vger.

Døde nogen af dennem dess forinden / da skal beggis deris ret vere dennem oben faare / disse slaatte bispen indehaffde aff kronen / vaare hannem pantsætte / met nogen forbehold / Bygholm haffde aff hannem Peder Troelssøn hans suoger / Skanderborg Palle Joenssøn / forneffnde biscop Boe haffuer funderit Trinitatis altere vdi Aarhus.

1. Nielssøn] Hvitfeld l.l. skriver herfor fejlagtigt Pederssøn. Dette skyldes muligvis en sammenblanding med Erik (Pedersen (Gyldenstjerne)) af Ågård, som også optræder blandt de nævnte riddere.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.