1424. 24. november. Århus


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget biskop Lave af Viborg Sønder Tvedskov, Nørre Tvedskov og to gårde i Solbjerg, som Jakob Kirt har skødet ham på Viborg landsting.

Tekst efter Aa

Tekst

Vi Erich med guds naade, Danmarkes, Sverriges, Norges, Vendis og Gothers konning og hertug i Pommeren, helse alle mænd dette vort brev seer eller høre kiærligen med gud : ♦

Dette skulle i viide, at efterdi at denne brevviiser hæderlig fader med gud biskop Lauge af Wiborg skielligen har beviist for vor rætter ting i Aarhuus med adskellige breve[a] af landstinget, at Jacob Kirt af Lundtorp haver skiødt og hiemlet hannem lovligen paa landstinget Synder Tvedskov og Nør Tvedskov og 2 gaarde i Solberg, thi tildømmer vi nu fornte biskop Lauge fornte gods med deris rætte tilhør til ævindelig eye, ♦

Derover forbyde vi nogen sig med fornte gods at bevare, uden med fornte biskop Lauges villie eller hans efterkommeris, saa længe at bedre beviisning for os kommer derpaa. ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas præsentibus duximus apponendum. ♦

Datum Aarhusii anno domini <mcdxxiiii>[1] ipso die b<e>ati[2] Crisogoni martyris, teste Ivaro <Fos>[3] justitiario nostro. ♦

1. <mcdxxiiii>] mcdxxxiiii, Aa og Aa1; mcdxxiiii, Aa2. Jf. ÆA II 277 nr. 40. 2. b<e>ati] bati, Aa og Aa1; beati, Aa2.
a. breve] Jf. 1418. 27. august, Dipl. Dan. 5. rk.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle mænd, der ser eller hører dette vort brev, kærligt med Gud.

I skal vide, at eftersom denne brevviser, hæderværdige fader med Gud, biskop Lave af Viborg, gyldigt har bevist for vort retterting i Århus med adskillige breve fra landstinget, at Jakob Kirt af Lynderup på landstinget lovligt har skødet og hjemlet ham Sønder Tvedskov og Nørre Tvedskov og to gårde i Solbjerg, så tildømmer vi nu førnævnte biskop Lave førnævnte gods med dets rette tilliggende til evig eje.

Derudover forbyder vi, at nogen befatter sig med førnævnte gods uden med førnævnte biskop Laves eller hans efterkommeres samtykke, indtil bedre adkomstbeviser til det bliver forelagt os.

Til vidnesbyrd om denne sag har vi ladet vort rettertingssegl hænge ved dette brev.

Givet i Århus i det Herrens år 1424 på martyren sankt Crisogonus’ dag, med Ivan Fos, vor justitiar, som vidne.