1424. 27. november. Tølløse


Oluf Grubbe af Spanager og Lave Mogensen (Galt) giver en sjælegave til Skt. Agnete Kloster i Roskilde. Da Kristine, Morten Jakobsens afdøde hustru, har skænket en gård i Herstedvester til klostret for sin begravelsesplads og sin sjæl, giver Oluf Grubbe og Lave Mogensen nu deres ret til samme gård til samme kloster, således at der skal holdes en årlig sjælemesse for Kristine, og at hendes arvinger skal være nærmere et gravsted og de gode gerninger i klostret.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre helse wy Oleff Grubbe aff Spangager oc Laghe Magnessøn her Magnes Laghessøns søn ewinnelige meth wor herre ♦

Oc kungøre at effter thet at frw Kirstine Morten Jeipssøn s husfrw war guth hennes siell haue . haffthe wnt oc giffuet een garth vdj Hærstæthe Wester till santæ Agnes closter for sin lægherstedh oc for sin siels thørfft skyld . ♦

Tha wnne wy ok all wor rettichet j then samme garth till forne sante Agnes closter j swa made at hennes arthiidh scall holdes ther aff hwart aar oc at forde frw Kirstine s arwinge scule thes nærmere ware thørres lægher steth oc the gothe gærninge som gøres wdj forde closter ♦

Oc skødhe wy then forde garth jn till forne Agnes closter for hetherligh father meth guth [b]iscop Jens j Roskilde till ewinnelighe eye oc kennes oss engen ythermer rætt athaue wdj then forne garthe ♦

Thill hwes thingx withnes byrt haue wy wore jnsigle meth hetherlige fæthers biscop Jens j Roskilde forde oc biscop Cristierns j Ripe her Hans Brynikessøn cantor j Roskilde her Niels Laghessøn cannik j samme stedh oc Jens Mattessøn aff Holløse jnsigle lades henghe for thette breff ♦

Datum Thølløse anno domini mo cd xxiiii secunda feria proxima ante festum Andree ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.