1424..


Jakob Meinekesen lejer Antvorskov klosters gods i Stigs Bjergby, hvor han selv bor. Så længe prior Hemming (Larsen) lever, skal der ikke betales leje, men efter dennes død skal der årligt ydes tre pund korn samt ryttertjeneste, der dog kan afløses med tre skilling grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Mengesønn wederkiender sig quit och frij att haffue aff closterit dieriss guodtz i Stigsbierby, som hand sielff iboer saa lenge prior Heming leffuer, men effter hannss død schall hannd yde closter aarlig iij pund kornn saa och riide for closterit naar hannem til sigis eller och giffue iij schilling grot till closter med forne kornn ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.