1425. 28. marts. [Randers]


Jens Madsen Sværdfeger, bymand i Randers, skylder Niels Asgersen Hvid, bymand i Randers, 6½ skilling grot, som er gangbare i hansestæderne.

For denne gæld pantsætter han sit hus og jord, som han selv bor i, i Rabans Gyde i Skt. Clemens sogn, Randers, over for Tue Kræmmers bolig, i et år fra påske af.

Når året er gået, og hvis Jens Madsen ønsker at løse hus og jord til mikkelsdag, da skal han varsle Niels Asgersen til midsommer, og hvis han ønsker at løse det til påske, da skal han varsle Niels Asgersen til kyndelmisse.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thætte breff see aller høre læse helsær jach Jes Mattessøn Swerfæyere byman ii Randers ewynnælighæ meth guth ♦

Och kungør jach alle mæn at jach wether kenner mech aller mynæ arwynge aff rææt witterligh giæld sculdigh atwære thænne breffører Nis Asscersøn man kaller Hwyd och byman ii Randers aller hans arwynge / halff sywæ<n>de skyling grot Stætherennynge gothæ och geuæ / ♦

Fore hwelke pænnynge jach hanum til pant sætter myt hws och jordh som jach n{ue} selff ij boor / liggendes ij sanctæ Clæmens soghn ij Randers ii then gywde man kaller Rabanz gywde / owen næst som Tughy Kræmbere n{ue} boor / ij eet aar samfelt fraa pasche n{ue} næst kommende ær ængelunde løsæsculende / meth saa dane welkor at naar thet aar framganget <ær> och mech thaa / aller myne arwynge thet forende hws och jordh løstæ<r> atløsæ / tha scule wy then forende Nis Asscersøn aller hans arwynge lowlighæ atware om meth sommær / naar wy welæ løøsæ at sanctæ Michels dagh / och om kønnermøssen naar oss løster at løsæ och paschen / ♦

Item tilbynder jach mech aller myne arwynge / then forende Nis Hwyd / aller hans arwynge thet forende hws och jordh at fry och frælse fore hwar manz ræætte tiltale ♦

Item ouer alle thesse forescreffne støckæ tha hauer jach hanum til wyssen sæt / too beschethnæ donde mæn / som hanum skatheløs scule holde / sosum Nis Bonde och Cristiern Sporæsmeth / om thet saa skethæ thet nogher meth ræætte kunnæ tale paa thet forende hws och jordh ij noghræ hande made / ♦

Til withnesburth hænger jach myt jnciglæ fore thætte breff / meth hetherligh manz jnciglæ som her Pæther Swensøn prowest ij Randers / och forende Nis Bonde s och Cristiern Sporæsmethz bymæn ij thet samme stet

Datum anno domini mocdxx quinto feria quarta proxima ante dominicam palmarum /. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.