1425. 24. maj. Bjæverskov herredsting


Tingsvidne af Bjæverskov herredsting om, at Jens Pedersen af Ringsbjerg solgte og skødede halvdelen af Rårisegård i Sædder sogn til Jens Olufsen Bryde. Han solgte ham også en anden gård med 5 ørtug skyldjord, som tidligere har været ejet og beboet af Niels Flint, i Sædder. Jens Pedersen bandt sig selv og sine arvinger til at fri, hjemle og tilstå Jens Olufsen godset efter landskabsloven, frit for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thettæ breff / see æller høre læsit helsse / wy Mattis Inguarssøn / hæresfoghet j Byæwerscowshærret / Hinric Løwæ soghnæprest j Herføghle . Olaff Tygesøn rathman j Køghe / Hemming Smedh byman j then sammæ stadh / Jens Schøtte j Gødersløff / Olaff Drøgh aff Herlustorp . oc Jens Mattissøn aff Byercharp / awapne . kerlighe meth wor herræ ♦

Oc gøre wy thet alle men widerlicht sa wel the som nw æræ som the æn effter til komme schulæ . at æffter wor herres føthilsse aar thusande firæhundrethe . thiwæ aar . j thet fæmptæ then thorsdagh som næst war fore pingissedagh wore wy pa Byæwerscowshærres thing meth flere oc mangæ gothæ men the som søktæ thet sammæ thing pa then tiidh / ♦

Oc sawæ . wy oc hørthe . at Jens Pætherssøn aff Ringsbiærghe . war pa thet forne thing . oc salde oc schøtte een beschethen man . Jens Olæfsøn Brødiæ j . Sæder halffdelen aff Rarijs gard . jnnan Sæders soghn . ligger . oc een gardh oppa fæm ørtw skuld . liggendes j Sæder jnnæn hwilken gardh som Nyels Flint forthøm daghs innæn bothe /. meth alle handæ støkke som ligger æller lydher til thisse forne halwe Rariis gardh oc then gardh j Sæder sasom æræ agher æng schow oc mark waat oc thiwrt . høght oc laght jnkte aldelis wndæn taghit oc antworthethe thettæ forscrefne goths til hans hand til ewinneligh eyghe . oc meth all ræt som forde Jens Pætherssøn haffthe før fanget . aff forne Nyels Flint pa then tiidh han solde hanum thettæ forne goths . oc skøtte hanum thet

Item wethirkendes sik forde Jens Pætherssøn . at hawæ fangit oc opbarit fult wærdh oc pennynge . aff forde Jens Olafsøn for thetta forne goths . effter sin williæ . oc til bant sik oc synæ arffuinge at fry oc himlæ oc til sta hanum[1] thettæ forne goths effter lands logh for hwermans til talæ / ♦

Thettæ som wy hawæ seet oc hørt thet witnæ wj meth thettæ breff ♦

Giort oc giwet aar oc dagh oc stadh som fore screwet staar wnder woræ jnscighle ♦

1. hanum] tilføjet i margenen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.