[1425].


Kong Erik 7. af Pommern afgør på det kongelige retterting en strid mellem Maribo kloster og Jens Henriksen (Prip) angående nogle penge i forbindelse med Kyse og Kyse fang, som kongen har skænket til klostret.

Tekst efter A (med støtte i Rep.).

Tekst

[.....] ♦

[Ki]usefang [.....]onne som Jess [Hinrikssøn .....] som then deythingen begrep[.....] gots lx[.....] thoc swo ad huad forde confess[or oc brother .....] ad forde Jess Hin[rikssøn .....] the nyde oc aff [.....] hunder mark[1] [.....] Karine som i Mariebo closter ær ingiuen oc en dell som [.....]clissøn ad han stoth forde confessor oc brother ængen deythingen [.....] the wilde [.....] mynt som nw ær geng i Danmark th[.....] forde confessor oc b[ro]ther ad the thet æy [.....] ær nu tyswer swo goth som han wor ther the deythingethe æn ther wilde fulborthe [.....] millum thom deythinget

Tha sauthe forde Jess Hin[rikssøn .....] ad han wilde ther encte annet [.....] hans ræte gots fore meth vræte tha [.....] forde confessor oc brother hente therre bewisning [.....] swo ludde i sigh selff ad wj haffthe giuet schøt oc antworthet Kiuse oc Kiusefang til Marie[bo closter .....] til ewerdelighe æye ♦

Tha gaue forde brøther thom ther i rætin oc beddis ræt effter therre [.....] syster oc brøther i forde Mariebocloster til melte the gots ad nyde til legh[om]ligh besidelse ♦

Thy tildø[me wi forde] syst[er] oc b[rø]ther i Mariebocloster forde Kiuse oc Kiusefang meth sine ræte tilhøre ad nyde oc beholde til ewerdelighe [æye oc forbiu]the wi nogher sigh meth forde gots ad beware . uden meth forde syst[er] oc brøth[er] wilie swo lenge ad bæthre [bevisning kommer for os der uppa .....] haffue forde confessor oc bther forde Jess Henrikssøn the penninge the haffthe hanom lææt først xl lubiske mark [.....] oc beholde schulde for sin fortæring oc vmaghe som han hauer hafft for then dele tha [.....] the hanum engen gengel til for noger fortæring ♦

Item krafthe the x lødig mark . huilke han [.....]affthe the x lødig mark j stra[le] oc [grip] som the haue hans breff[a] [.....] oc thesse penninge som [.....] halffmanets dagh ad gelde som laghen [.....] ♦

[In] quorum omnium premissorum testimonium [sigillum nostrum ad causas presentibus] duximus appendendum ♦

Datum et actum anno die et loco quibus supra teste Iwano Foss justitiario nostro ♦

1. hunder mark] Uvist om beløbet 100 mark eller tilnavnet Hundermark, se DgP II sp. 480.
a. hans breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.