1425.


Tingsvidne om, at abbeden i Voer kloster lod sætte stabel og sten i markskellet mellem Vestbirk mark og Birknæs, og at dette er bevidnet af sandemænd.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne adt abbet i Worcloster lod sette stabell och steen i marcke skiell emellom Westerbierckmarck och Bierckenes som sandemend sore lofflige och ey andenstedtz, ♦

Daterit, mcdxxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.