1426. 26. februar.


Thormod Lund i Tøstrupgård, formentlig i Tøstrup sogn (nu ty. Toestorf), Slies herred, sælger sit gods i Lille Solt (nu ty. Kleinsolt), Ugle herred, til Johan Snelling, forstanderen for Helligåndshuset i Flensborg.

Tekst efter Dipl. Flensborgense.

Tekst

Alle men, ther thette breff see eller høre læse, helser jægh Thørmith Lwnd j Thystrup garth ewinneligh met guth, oc kungør met thet mynt open breff, migh haff saald een beschethen man Jahan Snellink forstander j hellichandes garth jnnen Flensburgh mynt gotss, ther ligger j Lille Solte, met alle syne tilhøringh, agger, eng oc skwff, hwad thet helst ær, enkte vndertaghet;

Oc tilbinder jægh migh oc myne ræte ervinge forscrefne Jahan Snelling oc hanss efterkomme aff then hællichandes weghen thet forde gots fry oc vbekummerth at skøte oc antworde til ewinneligh æghe vden nogher geensiels, patale eller hielperæthæ, oc haff Jahan Snellingh forscrefne aff then hællic[1] weghen migh winligh betald oc fornyghet, thet jægh hannom thakker.

Til en større forwaringh oc mere bewisingh thesse forscrefne stukke haffer jægh forde Thørmith Lwnd met berad hwgh oc gothe wilie læt mynt jngesegel henghe næthen for thette breff, thet giuen oc scriuet ær efter wors herre aar m cccc pa thet xxvj, then tiisdagh nest efter sente Mathie dagh hællich apostil.

1. hællic] Vist fejl for hællichandes.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.