1426. 22. maj. Roskilde


Bertold Olufsen, borger i Roskilde, skøder sin gård med to boder i Roskilde sankt Olai sogn til Konrad Guldsmed.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Bertoldus Olaui civis Roskildensis salutem in domino sempiternam ♦

Universis et singulis presentibus et futuris notum facio per presentes me viro dicreto et honesto Konrado Gulsmeth exhibitori presencium ejusque heredibus omne omnimodum et totale dominium jus et proprietatem cujusdam curie mee in qua extunc personaliter resideo in parochia beati Olaui Roskildis ad australem partem fori et platee regie et communis situate michi jure hereditario post mortem patris mei dilecti Olaui Lund quondam consulis Roskildensis bone memorie legaliter advolute cujus quidem longitudo ad spacium lxxxxx quatuor ulnarum latitudo vero ad spacium quindecim ulnarum Selendensium minus uno quartali se extendit et quam quidem curiam dudum discreto viro Nicolao Wlff sutori quondam civi Roskildensi pro triginta duabus marchis argenti monete usualis et dative pignori obligavi et quam curiam idem Konradus Gulsmeth ab eodem Nicolao Wlff sutore totaliter iterum redemit una cum totali fundo necnon cum duabus tabernis quarum unam Wilhelmus Remæsnider alteram vero Johannes Kannæstøber pronunc inhabitant omnibus aliis dicte curie attinenciis nullis exceptis in totalum perpetui juris proprietatis et dominii possesionisque perpetue obtinende libere ac sponte vendidisse scotasse et ad manus dicti Konradi Gulsmeth heredumque ejus omnimode et plenarie assignasse perpetuo possidendam recognoscens me plenum et sufficiens precium integramque satisfactionem prout bene contentor pro eadem curiam ejusque jure dominio proprietate fundo singulisque ejusdem nunc attinenciis supradictis integraliter sublevasse pro quibus quidem satisfactione et precio eundem Konradum Gulsmeth et heredes suos pro me vel meos heredes quittum et quittos reddo penitus excusatum et excusatos ♦

Insuper obligo me et heredes meos supradictos ad appropriandum et disbrigandum predicto Konrado Gulsmeth et heredibus suis predictam curiam ejusque veram et totalem proprietatem una cum omnibus et singulis attinenciis supradictis ab impeticione quorumcumque necnon ad observandum ipsum et ipsos indempnem et indempnes si predicta curia ab ipso Konrado Gulsmeth vel heredibus suis propter defectum appropriacionis mee vel heredum meorum secundum leges terre aliqualiter evincatur in parte vel in toto ♦

In cujus testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum Hans Mathie proconsulis necnon Jone Smeth Ingwari Karoli et Nicolai Laurencii consulum civitatis Roskildensis presentibus est appensum ♦

Datum Roskildis anno a nativitate domini m°cd°xx°sexto feria quarta pentecostes etcetera ♦

Oversættelse

Bertold Olufsen, borger i Roskilde, til alle der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren,

Jeg gør alle og enhver nulevende og kommende vitterligt, at jeg frit og utvunget har solgt og skødet den gode og hæderværdige mand, Konrad Guldsmed, nærværende brevviser, og hans arvinger al, hele og den fuldkomne ejendomsret, ret og ejendom til min gård, i hvilken jeg nu bor, beliggende i sankt Olai sogn i Roskilde ved den sydlige ende af torvet og Kongens- og Algade - (min gård) som lovligt var tilfaldet mig med arvelig ret efter min kære fader, fordum rådmand i Roskilde Oluf Lunds død, from ihukommelse; hvis længde strækker sig i en udstrækning af 104 alen,[A] i bredden i en udstrækning af femten sjællandske alen pånær en kvart; hvilken gård jeg i sin tid satte i pant til den gode mand Niels Vulf, skrædder, fordum borger i Roskilde, for toogtredive mark sølv i almindelig og gangbar mønt; og hvilken gård samme Konrad Guldsmed fuldt ud atter indløste af samme Niels Vulf - tillige med hele toften samt med to boder, af hvilke Vilhelm Remmesnider bebor den ene, og Jens Kandestøber den anden, med alle andre af nævnte gårds tilliggender, intet undtaget, til erhvervelsen af fuldstændig og evig ret, ejendom og ejendomsret og evig besiddelse; og (jeg har) helt og fuldt overdraget det i nævnte Konrad Guldsmeds og hans arvingers hænder til evig besiddelse, idet jeg vedgår fuldt ud at have oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling og fuld godtgørelse, således at jeg er veltilfreds for samme gård og dens ret, ejendomsret, ejendom, toft og hver eneste af dens nuværende ovennævnte tilliggender; for hvilken godtgørelse og betaling jeg på mine og mine arvingers vegne erklærer samme Konrad Guldsmed og hans arvinger kvit og fuldstændigt fritaget.

Iøvrigt forpligter jeg mig og mine ovennævnte arvinger til at hjemle og fri førnævnte Konrad Guldsmed og hans arvinger førnævnte gård og dens sande og fuldstændige ejendom sammen med alle og hvert ovennævnte tilliggendefra påkrav fra enhver og tillige til at holde ham og hans skadesløse, hvis førnævnte gård helt eller delvist med landets love på en eller anden måde fravindes denne Konrad Guldsmed eller hans arvinger på grund af min eller mine arvingers mangelfulde overdragelse.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd Hans Madsen, borgmester, tillige med Jonas Smed, Ingvar Karlsen og Niels Larsen, rådmænd i byen Roskilde.

Givet i Roskilde i året 1426 efter Herrens fødsel, onsdag efter pinse og så videre.

A. Originalen har lxxxxxquatuor alen, hvilket er en meget uortodoks måde at skrive 104 på; man ville vente civ eller lign. Formentlig menes enten 64 (lxquatuor), 74 (lxxquatuor), 84 (lxxxquatuor) eller 94 (lxxxxquatuor), men hvilket kan ikke afgøres. Angivelsen går igen i det om samme skødning udstedte tingsvidne af Roskilde byting af samme dato..