[Efter 1426. 17. december].


Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder Dueholm Kloster Højgård i Vodstrup i Tødsø sogn, som klostret skal indløse fra Esben Snefugl for 20 mark, og en gård i Sejerslev for de tjenester, som prioren og brødrene har gjort og skal gøre ham både i live og efter hans død.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see ellær høræ læses helsær iegh Michel Anderssøn wæpnær ewindeligh meth guth ♦

Jegh[2] kwndgiøre alle thet nw ære och æffterkomme skulle ath jegh wedherkiændes megh meth thette myt opnæ breff at hawe giwet skiøt och affhend megh meth alle rætte sancti Johannis kloster i Dwholm i Morsæ een[3] gardh i Wostrup som kalles Høffgardh lighendes i Nørherret i Morsæ i Thydzød soghen[4] meth alle forde gordes tilliggelsæ ager ængh firæ wegnæ til markmod enthet wntaghen so som iegh ærwet then forde gard æffter mynæ foreldær och een gard[5] j forde Nørherret i Seyærløff by ther Clemen Tygissøn syst i bood ther skyllær to pund korn til affgifft och to til holzkorn meth alle forde gordz tilleggelsæ enthet wntaghen wthen then iord Nis i Heselbergh nw i wære hawer for fordeel och kiærlighed ther priær och brøder i forde kloster hawe och skullæ megh gioræ bodæ i myn liff och æffter myn død som the opnæ brewæ wtuisæ the iegh hawer aff them ther oppaa hwar for tilbinder iegh megh och mynæ arwingæ forde kloster Dwholm the forde to gordæ at frij och hemell for alle mæntz til tale the forde gotz meth rætte appaa kan tale meth so dan wilkoor at priær j forde Dwholm æller hans æffter kommæ skullæ siælff løsæ forde Høffgard for the xx marck the iegh ær Esbern Snefogel skyldigh som myt breff wthuisær som han hawer aff mek ♦

Til windesbyrd alle forde artikæl hænger iegh myt incegel for thette breff meth andræ gode mæntz incegel som ær hær Niels aff Thydzø præst Anders Ienssøn borgemæster i Nykiøbingh Esbern Snefogell Ebby Nielssøn och Iepp Smyt bydmen i thet samme sted ♦

Giwet æffter [6] gwtz aar mcdxx feria quarta post festum sancti Johannis ante portam latinam ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. Jegh] J gennemstreget m. rødt, Aa. 3. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. och een gard] Understreget m. rødt, Aa. 6. æffter ] Herefter æffter , Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.