[1427.] 13. marts. [Dordrecht]


Borgmestre, magistrater og råd i byen Dordrecht skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

De meddeler, at de har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæders udsending har medbragt til Dordrecht, hvori de vendiske hansestæder meddeler, at de har erklæret kong Erik 7. af Pommern krig.

Endvidere meddeler de, at de har fortalt Filip den Gode, hertug af Burgund, om de vendiske hansestæders advarselsbrev, eftersom han netop nu befinder sig i Dordrecht. Hertugen af Burgund har erklæret over for dem, at han vil sende et brev til Dordrecht og alle sine andre undersåtter samt til de vendiske hansestæder, hvori han vil give sin mening om denne sag til kende.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Eerbare heren ende bisonder lieue vriende.

Ons is een open copie sonder segel[a] getoent bi enen bode, brengher des briefs, onder g{ue}ede bescheiden redene wtwisende, dat ghy van merklike noot weghen hebt moeten vyande worden des doirluchtigen mogende v{ue}rste ende heren, heren Erick, konyng to Denmarken , hiirom begerende, dat wi die onse willen waernen, dat se des konyncx vorscreuen riike ende strome nyet en zoeken ende oic hare g{ue}ede op uwer vyande bodeme nyet en scepen, noch gheene handelinge met hem en hebben.

Waerop, eerbare heren ende lieue vrienden, v wil gelieuen te weten, hoe ons tot deser veete ende oirloge ende van dat den gemeenen coepmanne ende scipheren ende sonderlinge dien van der Duytschen hense, uwen ondersaten, hare rechte ende priuilegien hem nyet en worden gehouden, of hem darenbouen misdaen by yemande, daer is ons van g{ue}eder haerten zere lede toe, als dat wel redene bewiist, om alre g{ue}eder coeplude wille, ende wiis oic nyet geerne en hadden, datmen dat ons ende den onsen dede noch nyet en souden willen liden, daer wi dat konden benemen, ende daerom dese saken hebben te kennen gegeuen onsen lieuen ende genadigen heren van Bourgondien, die op desen tiit bynnen siinre stede van Dordrecht is, om hiirop raet te hebben, des sine genade ons daeraf heeft geantwort, dat he sine meyninge hiiraf voer ons ende voer andere sine ondersaten v in sinen brieuen sal doen scriuen, ende daerenbouen en moghen wi nyet anders doen.

Ende dese onse antworde wilt, lieue vriende, van ons g{ue}nsteliken ontfangen.

Ende oft wi v enige andere saken te lieue mogen doen, daer willen wi mit g{ue}eder haerten toe genegen wesen, dat kend onse here God, die v altiit bewaren moet.

Gescreuen XIII dage in maerte.

Burgermeesters, scepenen ende raet der stede van Dordrecht.

a. een open copie sonder segel] det drejer sig her om en afskrift af de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.