1427. 24. marts.


Niels (Pedersen) Hvas (af Ormstrup) overdrager hr. Lyder (Lydersen) Kabel det pantebrev, han har fået af Peder (Nielsen) Hase på Andrup, Grundvadsgård, Blæsbjerg og Træbensgård i Ramsing sogn i Rødding herred.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læses helser iegh Nis[1] Hwas ewindeligh meth guth ♦

Thet skall alle men witherligt wære nw ære och kommæ skullæ at iegh haffuer vplath fulkommeligh thenne hetherligh man oc brefførær herræ Lydher Kabell the pandæ breffwæ[a] som iegh haffuer fanghen aff Pether Hase paa Anthorpp pa Grwndwatz gordh pa Blæsebærgh oc pa Træbensgardh som ligge i Ramsingh soghen i Rødingherret

Thessæ forde breffwe hawer iegh lath herræ Lydell vpp oc hans arwingæ fraa megh oc minæ arwingæ meth alle rætte som the ære megh pa kommen ok kiændes jegh at haffuæ vpp borith myn nwuæ oc fult at haffue fangith aff herræ Lydell for for the forde breffuæ oc gotz ♦

Item war thet oc so ath the for breffuæ gaa herræ Lydher ellær hans arwingh aff meth nogher handæ ræt tha tilbindher iegh megh Nis Hwas oc mynæ arwingæ at giwe for herræ Lydher eller hans arwingæ sinæ pænningh i gien jnnen eth halfft aar ther næst æffter

Thil mere stadfæstelsæ oc bewysningh hawer iegh hængd myt inceglæ for thette breff meth andher godæ mæntz som ære hetherligh father biscop[2] Lawe i Wiborgh her Pether priær i Grynnesløff[3] oc her Pether Kynnickssøn præst i Lydbyæ ♦

Giwen æffter wor herræ war fød mcdxxvii then mandagh næst for wor fruæ dagh i fastæ ♦

a. the pandæ breffwæ] DD 1404. 11. maj, nr. 14040511001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.