1427. 28. juni.


Evert (Johansen) Moltke til Bavelse giver sin morbroder Mogens (Akselsen) Gøye fuldmagt til at indløse sin halvdel af hovedgården Krenkerup og dens tilliggende, som er pantsat til hr. Morten Jensen (Gyrstinge (af Kragerup)) for 300 lybske mark. Efter indløsningen kan Mogens Gøye beholde godset, indtil det bliver indløst af Evert Moltke eller hans arvinger.

Tekst efter reg.

Tekst

C. Eth breff att Effuertt Møltick y Bauilsse haffuer oc fuldmagtt giffuitt sinn moderbroder Mogens Gøye att indløsse Halffkrennckerup gaard oc halffdele alle di godz der tilligger fra her Morthenn Jennsøn som dett haffuer y pantt for iiɉc libskemarck oc sidenn beholde dett till Effuertt Møltick heller hans arffuinger løser thett igienn fra Mogenns Gøye heller hanns arffuinger / ♦

Datum sanctorum Petri et Pauli afften / mcdxxvii ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.