1428. 3. maj.


Jacobus Bonow forpligter sig endnu en gang til at betale afgiften af officialatet på Rügen samt af grevskabet Streu til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde. I den forbindelse erklærer Jacobus Bonow, at betalingen skal foregå et sted på Rügen, hvor biskop Jens måtte ønske det, idet dette ikke var blevet fastsat i det første brev om betalingen.

Endvidere erklærer Jacobus Bonow, at han skal yde biskop Jens erstatning, hvis gården Ralswiek kommer i brand som følge af hans eller hans folks manglende opsyn.

Endelig erklærer Jacobus Bonow, at biskop Jens skal have fuld dækning for skaden, uden at Jacobus Bonow skal have nogen form for skadeserstatning, såfremt branden skyldes Jacobus Bonow selv.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Jacobus Bonow vnde myne rechten erfnamen bekennen vnde betüghen oppenbare yn desseme breue dat ik deme erwerdighen yn God vadere vnde heren . heren Johannes bysschope to Roskilde betalen den summen penninghe den jk synen gnaden gheuen schal vor dat officialat to Ruyen vnde van der greueschap to Streyge dar syne gnade alrede enen breff[a] vp heft vnde dar doch nicht vthghedrücket ys de stede der betalynghe ♦

Hir vmme schal ik vnde wil synen gnaden den summen penninghe betalen vp ener steden yn deme lande to Ruyen war yd synen gnaden alder euenstkumpt . ♦

Vorder m{ee}r wert sake d{ae}t de hoff to R{ae}lswik d{ae}t God afkere vorbrande vnde scheghe d{ae}t van myner edder van myner vrunde weghen . den schaden schal ik synen gnaden wedder leggen . ♦

Weret aüer sake d{ae}t yd scheghe van myme eghene v{ue}re so sch{ae}l syne gnade den schaden hebben an deme synen vnde ik an deme mynen vnde synen gnaden nynerleye schaden dar aff tho torekende . ♦

Dat jk dat also holden wil dat loüe <ik>[1] Jacobus Bonow vorscreuen vnde myne rechten erfnamen deme erwerdighen yn God vadere vnde heren heren Johannes bisschope to Roskilde vorgheschreuen vnde synen nakomelynghen edder we manende ys myt desseme breue myt erme willen . ♦

Vnde to merer vorwaringhe so hebbe ik myn jngheseghel vor dessen breff ghehenghet ♦

Vnde myt my hebben ere jngheseghele ghehenghet vor dessen breff desse erbaren knapen to ener witlicheit alse Vycke van Vytzen Tzander Wenghelyn vnde Janeke Bonov ♦

Wy hebben alle vnse jngheseghele henghet vor dessen breff myt willen vnde wytschop . de ghegheuen vnde schreuen ys na Godes bort dusent verhündert yn deme achtentwintegesten jare des mandaghes yn des hilgen cruces daghe alse yd ghevünden wart ♦

1. <ik>] ik står skrevet umiddelbart under Jacobus i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.