1428. 21. juni. København


FALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods og møllegods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Erik meth gwths nathe Danmarks Sweriges Norges Wenders Goters koningh och hertoghe j Pomeren gøre witherlicht alle men ath for wort siddende rath j Kopenhaffn for bischop Jens j Sieland bischop j Arws her Anders Jeyppsøn her Biørn Olafsøn her Iffuen Bryske her Jens Nielssøn aff Awensbiære som ridder ære Iffuen Foss wor canceler och for andre gothe men som tha nerwerende hoss ware tha war skicket pa thæn ene sidhe her Niels Mandropp och pa then annen sidhe her Awe Haze och Jesse Palnssøn marss Pallis søn ♦

Tha vdlawthe the her Niels Mandropp alt marss Pallis gots och mølne gots liggende j Almesysel och wtj Jelingsysel och wti Wardsysel och wtj Lowersysel och wtj Horsnes och wtj alle fire sysele och køpstederne liggende wtj fornede fire sysele och hwar thet liggende ær och her Affe Haze fornede och Jesse Palnssøn lode her Niels Mandropp kwit och frij for alle skøde sall och køpe som them j mellom haffuer wereth j alle made ♦

Och til bwnde her Awe Haze och Jesse Palnssøn them och theres arffinghe ath frij och frelsse her Niels Mandropp och sinæ arffinghe fornede gotz och mølne gots som til forn standher screuet wtj fornede fire sysele och køpstedherne och hwar thet liggende ær for alle mens atale meth rætte ♦

Ath swo ær fareth och gonghen for oss och for wort siddende rath til witningsbyrdh hengher wy wort ingcile for thenne scrift ♦

Datum anno domini mocdo xxviiio feria 2a ante festum beati Johannis baptiste ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, gør alle mænd vitterligt, at for vort siddende råd i København – for biskop Jens i Sjælland, biskop i Århus, hr. Anders Jakobsen, hr. Bjørn Olufsen, hr. Ivan Bryske, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, riddere, Ivan Fos, vor kansler – og for andre gode mænd, som da var til stede, da fremstod på den ene side hr. Niels Manderup og på den anden side hr. Ove Hase og Jens Palnesen, marsk Palnes søn.

Da udlagde de hr. Niels Manderup alt marsk Palnes gods og møllegods, der ligger i Almindsyssel og i Jellingssyssel og i Vardesyssel og i Loversyssel og i Horsens og i alle fire sysler og i købstæderne, som ligger i de førnævnte fire sysler og hvor det end ligger; og førnævnte hr. Ove Hase og Jens Palnesen erklærede hr. Niels Manderup kvit og fri på enhver måde for al skødning, salg og køb, som har været imellem dem.

Og hr. Ove Hase og Jens Palnesen forpligtede sig selv og deres arvinger til at friholde og frigøre hr. Niels Manderup og hans arvinger det førnævnte gods og møllegods, som er nævnt ovenfor, i de fire sysler og købstæderne, og hvor det end ligger, for retmæssige påkrav fra nogen.

Til vidnesbyrd, om at det er sket og foregået således for os og for vort siddende råd, hænger vi vort segl ved dette brev.

Givet i det Herrens år 1428, mandag før sankthansdag.