1428. 7. juli. Sjællands landsting


Efter en forespørgsel af kong Erik 7. af Pommern udtaler Sjællands landsting, at det er gammel ret og sædvane, at:

1) den mand, der ignorerer ordre til at møde til krigstjeneste og bliver hjemme, når fjenden er i landet og bavnen brænder, skal hænges ved sin egen bjælke;

2) den mand, der er betroet banneret men rømmer af marken uden sin høvedsmands tilladelse, skal have forbrudt liv, gods og ære;

3) den mand, der flygter til strandbredden, som fjenden ligger foran, og rømmer fra sit banner, skal blive æreløs.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læse helsæ wii Herlugh Nielsøn riddere wti Englerup landzdomere i Sieland [Ienss][1] met gudz node biscop i Roskiilde Torbern Ienssøn aff Ørsleff Lasse Fyndt aff Sigerstæde Ienss Sylwistæ aff God[er]sleff Clawss Serlyn Palnæ Marsk Laurens Henricsøn Clawss Bothilsøn aff wobn Gerick Degn oc Pætther Lawritzen aff Ringstæ ewinelige met gud ♦

Kwndgøre wii alle nerwarendes som kommæskullendes ath aar effter gutz børth mcdoxxo paa thet ottennæ then odensdagh nest effter Wor Ffrwæ dagh visitacionis tha wor woor all natigstæ herræ konnungh Erick ponæ Sielandzfarelandztingh oc sporthæ segh fore hwath retth som then hørde ther hiemmæ sadhæ nar fiendæ kommæ fore landet[2] oc widiæbrand gingæ oc almwgen skuldæ til strandæ[3] oc hwat retth then hørde som banereth wor befaleth atbæræ oc thet settæ i iorden oc rømdæ borth fraa thet oc hwat reth then hørde som wt wor farendh wnder banereth oc borth løph hwerken met banermesterss eller howitzmantz mynæ ♦

Tha iegh forde her Herlwgh til megh togh hettherliige men som ære her Anderss Nielsøn her Iørgen Rwth riddere her Bæynd aff Antwortskoff Iess Perssøn aff Kætelstrop Anderss Ienssøn aff Aaz Iess Matissøn aff Wrangstrop Barsbeck Krwmpen aff Gamlækøge Per Ienssøn aff Abrwmstrop oc andræ flere gode men oc ther til two aff hwer køpstædh oc two aff hwærth hærith i Sielandt ♦

Tha kwndæ wii æy retthere findæ effter gamel sedwanæ oc reth som wereth haffwer tilforen i landet at nar fyendæ kommæ fore landet oc bagn brænder oc widiebrand gingæ hwilken i then stædt hiemæ sadhæ oc til lage[4] aller komen waare oc føør man hanwm bør athengæ weth szyn egen byelkæ ♦

Hwilken som banereth worth befalet athbære oc thet haffuer anammeth oc skyl segh weth thet oc rømer aff marken wthen hanss howitzmantz mynnæ han haffuer forbrwdet liiff oc gotz oc æræ ♦

Item hwilken som wtfar til strandbackæ som fiendænæ ligæ fore oc rømer fran siith banner wden banermesters eller hanss howitzmantz myndæ han bliffuæ æreløøss oc ligess ængen godh man ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum die et loco quibus supra.

1. [Ienss]] hul i perg., Aa. 2. landet] tekst glemt? Jf. ndf.: landet oc bagn brænder, Aa. 3. strandæ] tekst glemt? Der mangler et verbum, Aa. 4. lage] el. loge, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.