1428..


Indførselsbrev om indførelsen af hr. Sten (Tygesen) Basse i det gods i Rågelund, Rostrup og Højrup (nu: Nørre Højrup), som han havde erhvervet fra hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup), samt det gods i Jersore, som han havde erhvervet fra Klaus (Hartvigsen) Limbek.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Eth inførelsse breff ath her Sten Basse wor logleg inførth effter worth rithebreffis lwdelsse i Rogelund i Rosendorp och i Hødrop som hannem wor paa kommen af her Axell Anderssøn meth flere gotz som forne inførelsse breff wtwise

b):

Her Steen Basse bleff indfordt i Rogelund, Rosendorp och Hodorp, som hand fich aff her Axell Anderssønn , item i Jersøre som hand fich aff Claus Lembeck ♦

1428 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.