1429. 17. marts. Kalundborg


Kong Erik overdrager gods på Lolland til Herman vamme Hagen som livsvarigt pant som følge af dennes ydede tjeneste.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guts nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes ok Godes konung ok hertugh i Pomern helsse alle nærwerende ok til komende the thette breff see eller høre ewinnelighe meth wor herræ ok kungøre at fore troschap ok willichet ok tro thiæniste som thenne wor ælschelica man ok radh Herman vamme Haghen oss ok wor kære husfrue ok riken her til gyort ok bewist haffuer ok her epter trolike gøre ok bewise schal oss ok henne ok rikin ok wor fatherbrotherssøn hertugh Buggetslaff aff Pomern effter oss vm guth thet swo foreseet haffuer at wy vten echte børn eller barn aff gangende wordhe ok wore effterkomere konunge ♦

Tha sætte wy ok bebreffue hanom ok hans husfrue Kirstine Hartwiksdotter som han nw haffuer thettæ effterscreffne wort ok kronene gots i Laland liggende til pant fore sæx hundrethe lubiske mark i swo dane penninge ok munt som i Danmark ære geffue ok gænge swosom ære først alle the gots ok gardhe i Thoreby sogn ok Radhestædhe sogn liggende hwilke wy Raffn Barnekouw tilforen forlænt haffde ok Herman nw aff oss i syne wære hauer ♦ Item Lang ok Enehøwe i Nørrehereth liggende i Laland ♦ Item eet gots i Røtheby ther Ies Pætherssøn pa boor ♦ Item eet gots i Buckehaue ther Pether Houeth vti boor ♦ Item eet gots i Thorslunde ther Thorkil pa boor ♦ Item eet gots i Asmyndebøle ♦ Item eet gots i Schowby i Iærindeleffue sogn ok tw gots i Ingestoffte ♦

Thette forescreffne gots ok gardhe meth alle theres tilliggelsse ok meth all konunglich ræt forde Herman ok hans husfrue Kirstine athaffue ok beholde fore eet brukelicht pant ok ey aff thøm att løses swo længe noker there leffuer men nar the døø oc affgaa tha schal thet løses aff hans børn ok aff begges theres børn eller aff theres børnæ arffue / fore thenne forescreffne swm penninge sæx hundrethe lubiske mark som fore ær sagdt with oss eller wore affuinge ok effterkomere ♦

Schede thet oc swo at forde Herman ok Kirstine ey lode barn eller børn effter sich leffuende thet guth forbyuthe tha schal thette forne gots ok gardhe meth all theres tilliggelsse til oss ok wore arffuinge ok effterkomere ok til kronen friit oc vbeworet i gen komme genist effter bægges theres døth vten penninge ok hinder ok længer tøffring ♦

Framdeles kennes wy at forde Herman meth hans medhe arffuinge swosom ære forde Raffn Barnekowes børn haffde aff oss fyrehundrethe lubiske mark tilforen i pant i thette forscreffne gots før æn thette breff vtgaffs ok ey meræ huilke wy haue forde Herman nw fornøyet swo thet han oss fore thet pant ok penninge swm quit ok ledig holde schal ♦

Til wytherlicheet ok stadhfestelsse thette pantes haue wy wort secret buthet witherlica henges fore thette breff ♦

Datum in castro nostro Calundborch anno domini mocdo vicesimo nono feria quinta ante dominicam palmarum.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge, hertug i Pommern, hilser alle nærværende og kommende, der ser eller hører dette brev, evindelig med Vor Herre. Vi gør følgende vitterligt angående den troskab, villighed og tro tjeneste, som denne vor elskede mand og rådgiver, Herman vamme Hagen, har gjort og udvist os og vor kære hustru og riget og som han fremdeles vil yde over for os, hende og vor fætter hertug Bugislav af Pommern, som skal efterfølge os, om Gud vil det således, at vi dør uden ægte børn eller barn, og som han fremdeles vil udvise over for vore efterkommere kongerne:

Vi pantsætter og bebrever ham og hans hustru, som han nu har, Kirstine Hartvigsdatter vort og kronens gods på Lolland for 600 mark lybsk i sådanne penge, som er gængse og gæve i Danmark. Først alle gårde og gods i Toreby og Radsted sogne, som vi først havde forlenet til Ravn Barnekow, og som Herman nu får af os til sin retmæssige besiddelse. Fremdeles øerne Lang og Enehøje i Nørherred på Lolland. Fremdeles noget gods i Rødby, hvorpå Jes Pedersen bor. Fremdeles noget gods i Bukkehave, hvorpå Peder Hoved bor. Fremdeles noget gods i Torslunde, hvorpå Thorkil bor. Fremdeles noget gods i Assenbølle. Fremdeles noget gods i Skovby i Errindlev sogn og to stykker gods i Engestofte.

Dette førskrevne gods og disse førskrevne gårde med alle deres tilliggender og med al kongelig ret pantsatter og bebrever vi til førnævnte Herman og hans hustru Kirstine til at have og beholde som et brugeligt pant. Det kan ikke indløses af nogen, så længe en af dem lever, men når de dør og går heden, da skal det indløses fra hans og deres begges børn eller fra deres børns arvinger for den førskrevne sum penge, seks hundrede lybske mark som sagt, ved os eller ved vore arvinger og efterkommere.

Skulle det ske, at førnævnte Herman og Kirstine ikke efterlader sig levende børn - det Gud forbyde - da skal dette førskrevne gods og de førskrevne gårde med alle deres tilliggender straks efter deres død falde tilbage til os, vore arvinger og efterkommere og kronen, frit og upåtalt, uden pengebetaling, uden opsættelse og yderligere tøven.

Fremdeles erklærer vi, at førnævnte Herman med sine medarvinger, nemlig førnævnte Ravn Barnekows børn, havde dette førnævnte gods i pant af os for 400 mark og ikke mere, før end dette brev blev udstedt. Disse 400 mark har vi betalt førnævnte Herman, så han skal holde os kvit og fri for pantet og pengesummen.

Til vitterlighed og stadfæstelse af dette pant har vi yderligere befalet vort sekret hængt for dette brev.

Givet på vort slot Kalundborg i det Herrens år 1429 på torsdagen før palmesøndag.