1429. 18. maj. København


Kirsten (Pedersdatter), Ove Stegs enke, og Peder (Ovesen) Steg, kannik i Roskilde, samt Konrad Massow og Jens Olufsen skøder på deres koners vegne deres gård i Køge med al dens tilliggende til kong Erik.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thette breff see eller høre helse wy Kirstine Awe Steeghs effterlewe Pæther Steegh canik j Roskilde Cort Massow pa myn husfrwes weghne oc Jes Olssøn pa myn husfrwes weghne ewynnelighe meth wor herre

Ok kungøre thet alle men nærwerendis oc kommeschulendis at wy wetherkennes oss meth thette wort opne breff athaue salt schøt oc affhænt jrluchtigh[1] første oc methtich herre her Erik meth guths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pommeren wor nathighe herre wor garth i Køghæ meth boother och bygning oc meth all syn tilliggelse till ewynnelighe æye ♦

Oc tilbinde wy oss oc wore ærwinge atfrii oc hemble h[ans n]athe th[e] n [forde ] garth till ewynneligh æye for hwers mantz tilltall som ther vppa tale kan meth rætte effter lantz low ♦

[Ti]ll hwes things witnisbyrth och ydermere bewaring tha haue wy alle forescreffne wore jncigle meth hetherlich fathers biscop Jens j Roskilde jncigle oc Jes Olssøn oc Jes Pætherssøn borghemestere j Køghe jncigle hængt for thette breff ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxxixo quarta feria penthecostes ♦

1. jrluchtigh] Hapax legomenon; jf. K. Schiller og A. Lübben (red.), Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 1875-81, II, 391: mit deme irluftigen vorsten hertogen W. van B. (dvs. den oplyste fyrste).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.